Offisielt fra statsråd 16. desember 1994

Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v

.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Lionel M. Taconet utnevnes til ulønnet konsul i Rouen, Frankrike.

Kommandørkaptein Torstein Seim beskikkes som forsvarsattaché ved ambassadene i London og Haag for et tidsrom av inntil tre år, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Georg Indresand beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Stockholm for et tidsrom av inntil tre år, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Roald Erik Knoph oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer, for det tidsrom han innehar denne funksjon.


Forsvarsdepartementet

Orlogskapteiner Arild-Inge Skram og Arne Wangsholm utnevnes til kommandørkapteiner i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Midlertidig oberstløytnant Torgeir Dagfinn Teigum utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Generalmajor Sven Arnljot Sved's beordring i stillingen som generalinspektør for Hæren forlenges ut over aldersgrensen.

Generalmajor Sverre Georg Øverland beordres til tjeneste som sjef for Distriktskommando Sør- og Vestlandet fra den tid Forsvars departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Advokat Eilert Stang Lund utnevnes til dommer i Høyesterett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Vidar Peder Refvik utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Tor Petersen utnevnes til underdirektør ved Ullersmo landsfengsel fra 15. januar 1995.

Høyesterettsdommer Ketil Lund innvilges permisjon uten lønn for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995.

Følgende gjenoppnevnes som medlemmer av Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten med virkning fra 1. januar 1995:

 • Avdelingsleder Anne-Lise Steinbach
 • Journalist Kjell Magne Fredheim
 • Adm.dir. Terje Nypan
Gjenoppnevnelsen er midlertidig og gjelder inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 1995.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kapellan i Eid prestegjeld i Bjørgvin bispedømme Reidar Andreas Knapstad utnevnes til sokneprest i Mo prestegjeld og prost i Indre Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme fra den tid Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Rektor ved Menighetsfakultetet Tore Kopperud utnevnes til sokneprest i Nordstrand prestegjeld og prost i Søndre Aker prosti i Oslo bispedømme fra den tid Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Prosjektleder Long Litt Woon utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Kulturdepartementet

Førstearkivar Yngve Nedrebø utnevnes til statsarkivar ved Statsarkivet i Bergen fra den tid Kulturdepartementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av det nye styret i Statens Kornforretning fra dags dato:

 • Styreformann Einar Hysvær
 • Nestformann Åse-Marit Dobloug
 • Styremedlem Bente Fredheim Nygaard
 • Styremedlem Regine Ramm Bjerke
 • Styremedlem Børre Granlund
Administrerende direktør i Statens Kornforretning, Ove Fløtaker, meddeles etter søknad avskjed i nåde fra 1. januar 1995.


Miljøverndepartementet

Avdelingssjef/juridisk sjef Tom Hoel utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Følgende reoppnevnes som medlemmer av Statens naturforvalt- ningsråd for en periode på fire år:

 1. Advokat Ragnar Vik, Oslo (leder) Varamedlem: Riksadvokat Georg F. Rieber-Mohn, Hallingby
 2. Informasjonssjef Inger Pedersen, Narvik Varamedlem: Herredsrettsdommer Inger Marie Dons Jensen, Løten
 3. Rådgiver Inger Lise Skarstein, Bergen Varamedlem: Stortingsrepresentant Lodve Solholm, Sjøholdt
 4. Landskapsarkitekt Nils Skaarer, Degernes Varamedlem: Cand.pharm Per Flatberg, Sakshaug
 5. Bonde Lars Velsand, Gran på Hadeland Varamedlem: Konsulent Kari Storstrøm, Nittedal
 6. Høyskolelektor Per Aunet, Levanger Varamedlem: Dr.med.vet. Karen Johanne Baalsrud, Etne
 7. Direktør Inger Norbye, Oslo Varamedlem: Revisor Knut M. Ore, Oslo
 8. Sametingsrepresentant Magnhild Mathisen, Varangerbotn Varamedlem: Vararepresentant i Sametinget Rolf Johansen, Lyngseidet

Sanksjoner

Finans- og tolldepartementet

Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (folketrygdloven). Besl. O. nr. 11 Lov nr. 67

Lov om endringer i lov av 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering (folkeregisterloven). Besl. O. nr. 12 Lov nr. 68

Ikrafttredelser

Nærings- og energidepartementet

Ikrafttredelse av visse bestemmelser i lov av 27. november 1992 om offentlige anskaffelser mv.

Forskrifter

Utenriksdepartementet, handelssaker

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister § 7, vedrørende økning av gebyr endres.


Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 14. mai 1993 om beregning og innbetaling av produktavgift i fiske-, småhvalfangst- og selfangstnæringen.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift 8. desember 1989 om landtransport av farlig gods endres.


Landbruksdepartementet

Med hjemmel i § 19 i lov av 10.7.1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror fastsettes forskriftene for toprisordningen for melk.

I samsvar med § 5 i lov av 10.7.1936, til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, fastsettes forskrifter om omsetningsavgift på jordbruksvarer.


Nærings- og energidepartementet

Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XVI punkt 4 om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen forsyningssektorene. Endring av eksisterende forskrifter om offentlige anskaffelser.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ny forskrift om prisfastsettelse for legemidler.

Endring av § 13 i forskrift av 21. desember 1993 om grossistvirksomhet med legemidler.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 24 (1994-95) Om samtykke til inngåelse av en avtale om justering av visse avtaler mellom EFTA-statene

St meld nr 19 (1994-95) Om spørsmål om Norges tilslutning til Den europeiske union


Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 13 (1994-95)

 1. Om mellombels lov om arbeidsløyve eller opphaldsløyve til personar frå Bosnia-Hercegovina
 2. Om lov om endringar i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) m.v.
Ot prp nr 21 (1994-95) Om lov om endringar i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) m m (ansvar for skade ved oljesøl frå skip)

Ot prp nr 22 (1994-95) Om lov om politiet (politiloven)

Ot prp nr 23 (1994-95) Om lov om endring i lov 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning (heving av beløpsgrensa for foreldre sitt objektive skadebotansvar)


Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 17 (1994-95) Om flyktningepolitikken


Kulturdepartementet

Ot prp nr 15 (1994-95) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.


Miljøverndepartementet

Ot prp nr 24 (1994-95) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77. Bestemmelser og konsekvensutredninger.

Andre saker


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avtale mellom Norge og PLO vedrørende opprettelse av en offisiell palestinsk representasjon i Oslo godkjennes.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Avtale om normale konkurransevilkår i den kommersielle skipsbyggingsindustrien av 21. desember 1994 undertegnes, med forbehold om ratifikasjon og undertegning av avtalens Sluttakt.


Administrasjonsdepartementet

Fastsetting av ny Utredningsinstruks med virkning fra 1. januar 1995. Opphevelse av Regelverksinstruksen fra samme tidspunkt.


Barne- og familiedepartementet

Overskridelse mot tilsvarende innsparing på Barne- og familiedepartementets budsjett for 1994 for å dekke merutgifter i Forbrukerrådet.


Justis- og politidepartementet

Det opprettes et nytt lagdømme med navn Eidsivating, som skal ha sitt sete i Hamar kommune, Hedmark fylke fra 1. august 1995. Lagdømmet inndeles i to lagsokn; ett for Hedmark og Oppland og ett for Romerike som omfatter domsoknene Nedre Romerike, Nes og Eidsvoll i Akershus fylke. Vinger og Odal domssokn overføres fra Oslo lagsokn til Hedmark og Oppland lagsokn.

Gjenværende del av nåværende Eidsivating lagdømme skal fra 1. august 1995 hete Borgarting lagdømme og ha sitt sete i Oslo. Lagdømmet inndeles i tre lagsokn; Østfold lagsokn, Buskerud lagsokn og Oslo lagsokn. Oslo lagsokn omfatter domssoknene Oslo, Ytre Follo, Indre Follo og Asker og Bærum.

Opphevelse av kongelig resolusjon av 25. november 1977 om bestemmelser om overvåkingstjenestens organisasjon og interne kompetansefordeling. Innføring av ny regionordning for Politiets overvåkingstjeneste.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Justering av rentesatsen på Husbank II-lån med virkning fra 1. januar 1995.


Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund tildeles 198,5 mill. kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 1994 til idrettsformål.


Landbruksdepartementet

Endringer av bestemmelser om innførselsforbud for visse jordbruksvarer m.v.


Nærings- og energidepartementet

Utbygging og drift av feltene Vigdis, Veslefrikk Øvre Brent og I-området, Snorre Lunde L02-L05 og oppgradering av Snorre-plattformen.

Lagt inn 20 desember 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen