Offisielt fra statsråd 2. februar 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

2. februar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 31 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Wien 28. november 1995

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 26 (1995-96) Om privatisteksamen innanfor vidaregåande skole

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kulturdepartementet

Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Besl O nr 15 Lov nr 6

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, handelssaker

Fastsettelse av ny forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (gebyrtariffen).

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer og råd, delegasjoner m v - regler om håndheving og rapportering.

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 23. desember 1983 nr. 1839 om bokettersyn m v § 1 og § 7.

Forskrift om endring av forskrift av 29. januar 1988 nr. 117 om regnskapføring for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport.

Nærings- og energidepartementet

Forskrift om endring+ i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1985 i medhold av lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 1.

4. Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Mexico, Kristen Christensen utnevnes tillike til sendemann i Guatemala og Havana med rang som ambassadør.

Førstekonsulent Arman Aardal utnevnes til byråsjef i Utenriks- departementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

Gustav Berti Lund utnevnes til ulønnet generalkonsul i Sofia, Bulgaria (se pkt 5 nedenfor)

Barne- og familiedepartementet

Beskikkelse på åremål av forskningskoordinator Trond Waage som barneombud for en periode på 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Finn Landsverk utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

Oberst II Johan Brun utnevnes til oberst I i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Johan Kristian Trømborg utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Jan Erik Wang utnevnes til oberst II i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Oberstløytnant Johan Kristian Trømborg beskikkes som Norges grensekommisær for den norsk-russiske grense for et tidsrom av tre år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsingeniør Liv Bergljot Løken beskikkes som jordskiftedommer ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Hæge Johanna Andenæs
Magny Eggestad
Steinar Hermansen
Harald Smith Ruberg
Per Schive
Jostein Aanestad.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Prosjektleder Gunnar Follesø utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Sofia, Bulgaria. (se pkt 4 ovenfor)

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Inngåelse av en avtale med United Nations Development Programme om etablering av et vedlikeholdssekretariat i Norge for FN s felles kodesystem.

Nærings- og energidepartementet

Tildelinger av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen i 15. konsesjonsrunde.

Utbygging og drift av oljefunnet Balder.


Lagt inn 2 februar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen