Offisielt fra statsråd 2. februar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. februar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (spesielle kvoteordninger)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 24 (2000-2001)
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 38 (2000-2001)
Om lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om endring av forskrift 17. juli 1998 nr. 618 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, med senere endringer.

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om enhetskvoteordning for seitrålerne og endringer i trålforskriften.
(Pressemelding)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av seks forskrifter som angår Den norske kirke etter forskriftsgjennomgåelse i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).

3. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Edvard Kruken over Landbruksdepartementets vedtak av 26. mars 1999 om tilbaketrekking av konsesjonsmeddelelse på erverv av gnr. 17/3 i Leksvik kommune. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Olav Soleng gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.
(Pressemelding)

Politisk rådgiver Tore Onshuus Sandvik utnevnes til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Mona Juul utnevnes til sendemann i Tel Aviv, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Paal Gjennestad utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Trygderettens leder Inger-Else Stabel utnevnes til dommer i Høyesterett fra og med 1. mai 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prost Anne-Lise Brodtkorb utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Nina Økland utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Byråsjef Lars Petter Øyen og rådgiverne Maria Engøy Duna og Åsta Skre utnevnes til underdirektører i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale samt et omforent memorandum mellom Norge og De forente arabiske emirater.
(Pressemelding)

Undertegning av en luftfartsavtale samt et omforent memorandum mellom Norge og Oman.
(Pressemelding)

Undertegning av en luftfartsavtale samt et omforent memorandum mellom Norge og Qatar.
(Pressemelding)

Undertegning av en luftfartsavtale samt et omforent memorandum mellom Norge og Pakistan.
(Pressemelding)

Undertegning av overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endringer i konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål av 6. februar 1931.

Det avgis erklæring om at endringsoverenskomsten skal få midlertidig anvendelse fram til formell ikrafttredelse i forhold til de øvrige parter som har avgitt en tilsvarende erklæring.

Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å kunngjøre overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endringer i konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål av 6. februar 1931, som gjeldende med lovs kraft her i riket i medhold av lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold § 1. Endringsoverenskomsten kan settes i kraft som norsk lov særskilt i forhold til ett eller flere av de nordiske landene.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Kragerøvassdragets Brukseierforening. Endring av manøvreringsreglement for Tokevassdraget.