Offisielt fra statsråd 2. juli 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. juli 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030064#docSt prp nr 93 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) – Nærmere tilknytning til EUs legemiddelsamarbeid linkdoc032005-040013#docSt meld nr 51 (1998-99) Om samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1998

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-050007#docOt prp nr 94 (1998-99) Om lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 1999 om opphevelse av lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl og om endring i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v Besl O nr 98 Lov nr 57 Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 1999 om endring i lov 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver. Besl O nr 99 Lov nr 58 Utsatt ikrafttredelse av lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt §§ 8, 9, 17 annet ledd og 18 for anlegg for produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk vannkraft. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2001.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 18. juni 1999 til lov om endringer i aksjelovgivningen m v. Loven trer i kraft 1. august 1999. Besl O nr 95 Lov nr 59

Miljøverndepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 15. juni 1999 om lov om endringer i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet. Loven trer i kraft straks. Besl O nr 80 Lov nr 60 Ikrafttredelse av endringer i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet §§ 3 og 47, vedtatt ved lov av 11. juni 1993 nr 106. Loven trer i kraft straks.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 1999 til lov om spesialisthelsetjenesten m m. Besl O nr 70 Lov nr 61 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Besl O nr 71 Lov nr 62 Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Besl O nr 91 Lov nr 63 Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 1999 til lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven). Besl O nr 64 Lov nr 64

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om betalingsoppdrag til og fra utlandet.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

4.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes som statens representanter i Statens lønnsutvalg i tidsrommet 1. juni 1999 – 31. mai 2002:

1.Statens personaldirektør Per Engebretsen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 2.Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Bærum 3.Administrasjonssjef Inger Marie Bakken, Statens Vegvesen Sør-Trøndelag, Trondheim 4. Seksjonssjef Svein Jørgensen, Kystdirektorat, Oslo

Som vararepresentanter:

5.Seniorkonsulent Even Monsrud, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Rælingen 6. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet, Oslo 7. Rådgiver Grete Antonie Jarnæs, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 8. Underdirektør Jan Kristensen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Skedsmo

Som representant for staten til å tiltre hovedutvalget i saker hvor Norsk Lærerlag er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Avdelingsdirektør Eva Sibbern, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo Vararepresentant: Underdirektør Bodil Marie Olsen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo

Som representant for staten for å tiltre hovedutvalget i saker hvor hovedsammenslutningene ikke er part, oppnevnes for samme tidsrom:

Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet, Oslo Vararepresentant: Underdirektør Catharina Svensson, Justis- og politidepartementet

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Inger Lavik Opdahl utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Øyvind Stokke utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Halvard P. Johansen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved ambassadene i Washington og Ottawa, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Lovrådgiver Johan B. Hjort beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Erik Storm beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiverne Malin S. Nossum og Geir Axelsen konstitueres som underdirektører i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av brigader Tor Arnt Sandli som overadjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1999.

Oberst Ulf Erik Husebø beordres som overadjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1999 for en periode på tre år.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Jan Erik Gransæter utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant John Einar Hynaas utnevnes til oberst i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av orlogskaptein Per Høyby som adjutant fra Sjøforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1999.

Orlogskaptein Gunnar Torgny Stokland beordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1999.

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Håvard Skjeldås utnevnes til sorenskriver i Tinn og Heddal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Rådgiver Kjell Hugo Jenssen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Ellen Catharina Bjercke konstitueres som direktør ved Ullersmo landsfengsel med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 31. mars 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Dag Johnsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Anita Skauge utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs fireårige handlingsplan for å fremme sikrere bruk av Internett.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern (innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF av 19. mai 1998 om søksmål med påstand om forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på nordisk statsministermøte på Island 21. – 23. juni 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Island 9. – 11. august 1999.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endring av fylkesmannsinstruksen.

Finans- og tolldepartementet

Ikraftsettelse av skatteavtale mellom Norge og Albania undertegnet i Oslo 14. oktober 1998.

Lagt inn 2. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen