Offisielt fra statsråd 2. juni 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. juni 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  St.prp. nr. 79 (1999-2000)

  Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 182 av 17. juni 1999 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

  St.prp. nr. 80 (1999-2000)

  Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av EUs handlingsprogram UNG i Europa (2000-2006), i EØS-avtalen

  Arbeids- og administrasjonsdepartementet

  St.prp. nr. 74 (1999-2000)

  Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 mv.

  St.prp. nr. 77 (1999-2000)

  Om trygdeoppgjeret 2000

  St.prp. nr. 82 (1999-2000)

  Om jordbruksoppgjøret 2000 – endringer i statsbudsjettet for 2000 m.m.

  Ot.prp. nr. 64 (1999-2000)

  Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

  Barne- og familiedepartementet

  Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

  Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

  Ot.prp. nr. 62 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

  Fiskeridepartementet

  Ot.prp. nr. 63 (1999-2000)

  Om lov om havbeite

  Forsvarsdepartementet

  Ot.prp. nr. 61 (1999-2000)

  Om lov om endringar i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (heving av aldersgrenser for militær teneste)

  St.prp. nr. 75 (1999-2000)

  Om visse organisasjonsendringer mv. i Forsvaret

  Justis- og politidepartementet

  St.prp. nr. 76 (1999-2000)

  Billighetserstatninger av statskassen

  Kommunal- og regionaldepartementet

  Ot.prp. nr. 59 (1999-2000)

  Om midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

  Olje- og energidepartementet

  St.prp. nr. 78 (1999-2000)

  Endringer i vilkårene for Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler

  Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  St.prp. nr. 81 (1999-2000)

  Om takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar per 1. juli 2000

 3. Sanksjoner og ikrafttredelser
 4. Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  Sanksjon av Stortingets vedtak 11. april 2000 til lov om apotek (apotekloven).

  Besl. O. nr. 70 Lov nr. 39

  (Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

 5. Forskrifter
 6. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Fastsettelse av forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon 1298 av 17. mai 2000, om begrensede sanksjoner mot Etiopia og Eritrea.

  Justis- og politidepartementet

  Fastsettelse av forskrift om oppheving av 18 forskrifter etter forskriftsgjennomgåelse i Justis- og politidepartementet.

  Sosial- og helsedepartementet

  Fastsettelse av forskrift om oppheving av 2 forskrifter på Sosial- og helsedepartementets område.

 7. Delegasjon av myndighet
 8. Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  Delegasjon av Kongens myndighet etter lovens § 10-1 til å sette loven i kraft, delegeres til Sosial- og helsedepartementet.

  (Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

 9. Utnevnelser m.v.
 10. Justis- og politidepartementet

  Forlenget konstitusjon av politimester Njål Sveinung Stangeland som politimester i Sandefjord fram til 1. januar 2002.

  Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Magnar Olav Lynum som politimester i Østerdal fram til 1. januar 2002.

 11. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Sylvia Kristin Brustad gis med virkning fra 7. juni 2000 ansvaret for å bestyre utlendingsavdelingen i Justis- og politidepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 38/2000 kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Hanne Harlem med ektefelle ved offisielt besøk til Grønland 19. – 21. juni 2000.

Miljøverndepartementet

Gnr. 4 bnr. 1, 2, 3 i Namsos kommune frigjøres for odel i henhold til søknad fra staten ved Direktoratet for Naturforvaltning.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Air Bosna for drift av flyruten Sarajevo – Oslo v.v.