Offisielt fra statsråd 2. oktober 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning (Trontalen)

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 (1998-99) Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1999 Ot prp nr 1 (1998-99) Skatteopplegget 1999 - Lovendringer St meld nr 1 (1998-99) Nasjonalbudsjettet 1999

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-030009#docSt prp nr 88 (1997-98) Om bevilgning på statsbudsjettet for 1998 til lån til Norges forskningsråd St prp nr 1 (1998-99) – Skattebudsjettet/Trygdebudsjettet: 1999

Utenriksdepartementet

Utgiftskap 0100-0197 Inntektskap 3100-3157

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap 0011, 1500-1592, 2445 Inntektskap 3011, 4500-4592, 5445-5446

Barne- og familiedepartementet

Utgiftskap 800-868 Inntektskap 3858-3860

Barne- og familiedepartementet

Folketrygden

Finans- og tolldepartementet

For budsjetterminen 1999

Finans- og tolldepartementet

For budsjetterminen 1999 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Fiskeridepartementet

Utgiftskap 1000-2415 Inntektskap 4020-4070

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap 1700-1795 Inntektskap 4700-4799

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap 61,400-482 Inntektskap 3400-3481, 5630

Justis- og politidepartementet

For budsjetterminen 1999 Svalbardbudsjettet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utgiftskap 0200-0299, 2410 Inntektskap 3200-3299, 5310, 5617

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap 500-587, 2412 og 2425-2426 Inntektskap 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613 og 5615-5616

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv

Kulturdepartementet

Utgiftskap 300, 301, 320-324, 326, 328, 329, 334, 335, 398 Inntektskap 3301, 3305, 3322-3324, 3326, 3328, 3329, 3334

Landbruksdepartementet

Utgiftskap 1100-1161, 2411 og 2472 Inntektskap 4100-4150, 5311, 5545, 5571, 5614, 5651 og 5652

Miljøverndepartementet

Utgiftskap 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskap 4400-4471

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap 900-993, 2420 og 2460 Inntektskap 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap 1800-1892, 2440 og 2442 Inntektskap 4810-4860, 5440, 5608, 5680 og 5685

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap 1300-1380 og 2450 Inntektskap 4300-4380, 5450, 5611-5612, 5618-5619, 5622-5623 og 5640

Sosial- og helsedepartementet

Om folketrygdens utgifter og inntekter under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern

Sosial- og helsedepartementet

Utgiftskap 600-797, 2480 og 2481 Inntektskap 3600-3752, 5527, 5577, 5578, 5631 og 5632

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr 30 og 22. mai 1998 nr 31 om endring i lov 22. mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Lovendringene trer i kraft 1. november 1998.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om dommeravhør og observasjon fastsettes. Forskriften trer i kraft 1. november 1998.

Endring i påtaleinstruksen 28. juni 1985 fastsettes. Endringene i påtaleinstruksen trer i kraft 1. november 1998.

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Overføring av myndighet som klageorgan til Statens helsetilsyn i forbindelse med ny forskrift om medisinske krav for tjenestemenn som utfører lokal flygeinformasjonstjeneste.

5.Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Stavanger og Omegn Trafikkselskap AS over vedtak om avslag på søknad om løyve med ekspressbuss på strekningen Stavanger – Kristiansand – Oslo – Gardermoen, tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Kirsten Gjemdal Eknes utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Finansråd Svein Gjedrem åremålsbeskikkes som sentralbanksjef og oppnevnes som leder i Norges Banks hovedstyre for et tidsrom på inntil 6 år med tiltredelse fra 1. januar 1999.

Forsvarsdepartementet

Oberst Knut-Martin Waage utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Roar Sundseth utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Bernt Fredrik Moe utnevnes til dommer ved Sunnhordland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert byrettsdommer Åge Karlsen som byrettsdommer i Nedre Romerike herredsrett fram til 31. desember 1998.

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Morten Bjone som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fram til 30. april 1999.

Konstitusjon av advokat Svein Magnussen som herredsrettsdommer ved Salten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. oktober 1999.

Konstitusjon av politimester Njål Sveinung Stangeland som politimester i Sandefjord med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. september 2000.

7.Andre saker

Justis- og politidepartementet

Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten. Arna lensmannskontor, Åsane lensmannskontor og Ulset politistasjon slås sammen.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Estonian Air for drift av flyruten Tallinn – Oslo v.v.

Lagt inn 2. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen