Offisielt fra statsråd 20. august 2010

Regjeringa har i statsråd i dag mellom anna lagt fram forslag om utbygging og finansiering av fylkesvegprosjektet Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. august 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 159 S (2009-2010)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 23. juni 2010.

Samferdselsdepartementet

Prop. 158 S (2009-2010)
Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift og delegering fastsatt med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 47 (markedsføringsloven).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

3.      Utnevnelser m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Anniken Mordal utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet.

4.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge og tilleggsavtale av 17. desember 2009 mellom Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge om anvendelse av luftfartsavtalen mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Opphevelse av vedtak om overføring av ansvaret for administrasjon av forskrifter om merking av ferdigpakkede næringsmidler etter lov av 18. desember 1981 om merking av forbruksvarer (merkeloven) § 3.

 

Til toppen