Offisielt fra statsråd 20. desember 1996

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

20. desember 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. desember 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 30 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 56/96 av 28. oktober 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i EURES St prp nr 31 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 54/96 av 4. oktober 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid innan folkehelsa

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) St meld nr 13 (1996-97) Om årsberetningene fra det tidligere Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten for årene 1993-1995

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 32 (1996-97) Om etablering av Noregsnettrådet

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 24 (1996-97) Om lov om endringar i lov 16. juni 1994 nr 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 25 (1996-97) Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr 101 om luftfart

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Besl O nr 22 Lov nr 89 (Se også pkt 4 nedenfor)

Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 51 Lov nr 90

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 53 Lov nr 91

Lov om endring i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven)
Besl O nr 56 Lov nr 92

Lov om endring i lov av 9. juni 1961 nr. 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 18. august 1911 nr. 8 (omdannelsesloven)
Besl O nr 54 Lov nr 93

Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 20 om måling av fartøyer (fartøymålingsloven)
Besl O nr 57 Lov nr 94

Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Besl O nr 46 Lov nr 95

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Besl O nr 58 Lov nr 96

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
Besl O nr 47 Lov nr 97

Lov om endring i lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen
Besl O nr 48 Lov nr 98

Lov om endring i lov av 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond
Besl O nr 49 Lov nr 99

Lov om endring i lov av 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
Besl O nr 50 Lov nr 100

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)
Besl O nr 52 Lov nr 101

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)
Besl O nr 59 Lov nr 102

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 55 Lov nr 110

Ikrafttredelse av lov av 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 første og femte ledd og § 44 første ledd og ikrafttredelse av lov av 20. desember 1993 nr. 134 om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Fiskeridepartementet

Lov om oppheving av lov av 28. april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank.

Besl O nr 45 Lov nr 103 Loven trer i kraft 1. januar 1997.

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS-avtalen)
Besl O nr 37 Lov nr 104

Delvis ikrafttredelse av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr
Besl O nr 36 Lov nr 105

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 1996 til lov om tomtefeste
Besl O nr 12 Lov nr 106

Lov av 15 september 1995 nr 62 om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp og enkelte andre lover trer i kraft 1. januar 1997.

Lov av 7. april 1995 nr 14 om endringer i lov av 23. mai 1980 nr 11 om stiftelser trer i kraft 1. januar 1997.

Lov av 1. september 1995 nr 60 om endringer i domstolloven m m (disiplinær- og tilsynsordninger for advokater) trer i kraft 1. januar 1997.

Landbruksdepartementet

Lov om endringar i lov av 10. juli 1936 nr 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror og i lov 25. juni 1936 nr 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper.
Besl O nr 33 Lov nr 107

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd m.v.
Besl O nr 29 Lov nr 108

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endring i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler
Besl O nr 21 Lov nr 109

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift om garantiordningen for fiskere fastsettes.

Forskrift om SND, fylkeskommunenes og kommunenes økonomiske virkemiddel, om rådgivende utvalg og om at medvirkning fra regional fiskeforvaltning overfor fiskeri- og havbruksnæringa m.v. fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift til patentloven fastsettes.

Forskrift til mønsterloven fastsettes

Forskrift om avgifter til patensstyret etter lovgivningen om industrielt rettsvern 29. mars 1996 nr 309 fastsettes.

Forskrift om endring i varemerkeforskriften fastsettes.

Forskrift til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften) fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr 562 til inkassoloven m m (inkassoforskriften) fastsettes.

Landbruksdepartementet

Forskrifter om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjonsavgift på melk fastsettes.

Nærings- og energidepartementet, energisaker

Forskrift om endringer i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, fastsatt ved kongelig resolusjon 14. juni 1985 i medhold av lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Endring av forskrift av 23. juli 1993 om gjennomføringen av forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjeneste, § 1-3 endres og får forlenget virketid inntil 31. desember 1998.

4.Delegasjon av myndighet

Statsministeren

Overføring av ansvaret for lover til de nye departementene. (Se også pkt 8 nedenfor)

Delegasjon til de nye departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen. (Se også pkt 8 nedenfor)

Finans- og tolldepartementet

Delegasjon av myndighet etter endringslovens punkt VII til å sette loven i kraft delegeres til Finansdepartementet. Med "departementet" skal det forstås "Finans- og tolldepartementet" i kedittilsynsloven § 3 a annet ledd bokstav b og § 7 første ledd. (Se også pkt 2 ovenfor)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon av myndighet til å fastsette vedtekter for Norsk utenrikspolitisk institutt.

Nærings- og energidepartementet, næringssaker

Overføring av forskrifter og fullmakter mv fra Nærings- og energidepartementet og Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og energidepartementet, energisaker

Omorganisering av departementssturkturen fra 1. januar 1997 - overføring av forskrifter og fullmakter mv fra Nærings- og energidepartementet til Olje- og energidepartementet.

5.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer til de nye disiplinær- og tilsynsorganer for advokater for en periode på 2 år fra 1. januar 1997:

 • Herredsrettsdommer Knut Størk Glad, Oslo, leder
  (lagdommer Erik Melander, Oslo)
 • Advokatmedlem: Advokat Ole A. Bachke, Oslo
  (advokat Bjørg Ven, Oslo)
 • Advokatmedlem: Advokat Trine Buttingrud Mathiesen, Ringerike
  (advokat John Sten Holm, Bodø)
 • Forbrukerrepresentant: Førstekonsulent i Forrukerrådet Anne Sofie Faye-Lund, Bærum
  (førstekonsulent i Forbrukerrådet Nina Sunde, Oslo)
 • Næringslivsrepresentant; Assisterende direktør i Finansieringsselskapenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Bærum
  (soussjef i Gjensidige forsikring Kjerstin Paaske, Asker)

Styremedlemmer til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet:

 • Leder: Advokat Harald Arnkværn, Oslo
  (advokat Jon Christophersen, Oslo)
 • Revisormedlem: Statsautorisert revisor Ole F. Kjelstrup, Oslo
  (statsautorisert revisor Ole M. Klette, Oslo)
 • Tredje styremedlem: Advokat Wenche Flavik, Oslo
  (førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen, Oslo)

Leder for Advokatbevillingsnemnden:

 • Lagdommer Kjersti Graver, Bærum
  (advokat Vibeke Groth, lagdommer fra 1. februar 1997, Bærum)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Funksjonstiden for midlertidig Samisk utdanningsråd forlenges til å gjelde inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer av Tariffnemnda for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1999:

 • Medlemmer:
  • Advokat Ellen Mo, leder
  • Justitiarius Anne Austbø
  • Direktør Tore Lindholt
  • Førstesekretær Jan Kr. Balstad
  • Tidligere administrerende direktør Harald Rysst
 • Varamedlemmer:
  • For Jan Kr. Balstad: Avdelingsleder Bjørn Kolby
  • For Harald Rysst: Forhandlingsleder Brit Spilling

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1999:

 • Advokat Gudmund Knudsen, leder, Oslo
  Varamedlem: Ass. regjeringsadvokat Bård Tønder, Oslo
 • Lagdommer Sveinung Koslung, nestleder, Ski
  Varamedlem: Rådgiver Else Bøthun, Oslo
 • Departementsråd Karin M. Bruzelius, Oslo
  Varamedlem: Underdirektør Henriette Munkeby, Oslo
 • Seksjonssjef Vidar Lindefjeld, Oslo
  Varamedlem: Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Oslo
 • Advokat Ivar A. Myhrvold, Stabekk
  Varamedlem: Sigrun Vågeng, Oslo
 • Advokat Ragnhild Hagen, Oslo
  Varamedlem: Jacob Wahl, Oslo
 • Gro Granden, Bærum
  Varamedlem: Ingunn Olsen, Oslo

Kulturdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer for Norsk kulturråd for perioden 1. januar 1997- 31. desember 2000:

 • Professor Jon Bing, Oslo
  Varamedlem: Doktorgradsstipendiat Jørgen Lorentzen, Oslo
 • Komponist Rolf Wallin, Oslo
  Varamedlem: Musiker Tove Karoline Knutsen, Tromsø (ny)
 • Redaktør og farofatter Khalid Salimi, Oslo (ny)
  Varamedlem: Museumsstyrer Ågot Gammersvik, Ullensvang (ny)
 • Forfatter Sissel Lie, Trondheim (ny)
  Varamedlem: Forfatter Einar Økland, Sveio (ny)
 • Billedkunstner Synnøve Persen, Porsanger (ny)
  Varamedlem: Direktør Oddmund Søilen, Bergen (ny)
 • Informasjonsdirektør Maiken Ims, Sandnes (ny)
  Varamedlem: Konstituert kulturdirektør Dagny Anker Gevelt, Kristiansand
 • Dramaturg Ola E. Bø, Oslo (ny)
  Varamedlem: Teaterinstruktør Catrine Telle, Oslo (ny)
 • Fylkeskultursjef Irene Valstad Simonse, Tromsø (ny)
  Varamedlem: Varaordfører Ole-Jørgen Johannessen, Bergen (ny)

Leder i arbeidsgiverutvalget i KS, Erik Bartnes, Steinkjer
Varamedlem: Adjunkt Tone Fossgard, Arendal (ny)

6.Klagesaker mv

Fiskeridepartementet

Klage fra A/S Andenes Havfiskeselskap over Fiskeridepartementets vedtak av 14. november 1996 om å avslå søknad om tillatelse til utskiftning av "Andenesfisk I" med nybygg på 1490 Brt etter målereglene av 1969. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Handelsinstituttet over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 28. juni 1996 om å avslå søknaden om godkjenning av ombytte av opplæringstilbud med rett til statstilsudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Holgersens videregående skole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 19. juni 1996 om å avslå søknaden om godkjenning av ombytte av opplæringstilbud med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klagen over departementets vedtak av 23 september 1996, hvor konsesjon på gnr 35/3 i Ål kommune, ble trukket tilbake, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Eva Hopp m fl over Samferdselsdepartementets vedtak av 12. august 1996 om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse til fordel for Vest-Agder Energiverk. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statsråd Turid Birkeland oppnevnes som settestatsråd for statsråd Anne Holt i alle saker vedrørende Souhaila Andrawes som Justis- og politidepartementet har eller måtte få til behandling.

Følgende statssekretærer utnevnes til statssekretærer i de nye departementene:

Statssekretær Nils Amund Røhne og Inger Karin Nerheim til Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Arve Bakke til Planleggings- og samordningsdepartementet

Statssekretær Liv Undheim til Olje- og energidepartementet.

Følgende departementsråder utnevnes til departementsråder i de nye departementene:

Departementsråd Karl-Edwin Manshaus i Olje- og energidepartementet

Departementsråd Brit Denstad til Planleggings- og samordningsdepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd Nils Ragnar Kamsvåg utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Betzy Marie Ellingsen Tunold utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Rolf Harry Jensen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer.

Utenriksdepartementet, næringssaker

Ambassadør Tove Sælø Kjiewski utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartemente, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Jar Farberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Kristian Ødegaard utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Rikke Eeg-Henriksen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Administrasjonsdepartementet

Følgende rådgivere utnevnes til underdirektører i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Jostein Håøy

Ståle Rist

Ragndi Mørum.

Barne- og familiedepartementet

Avdelingsdirektør Sigurd Røed Dahl utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kristin Berge Vikøren utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstitusjon av underdirektør Anders Buttedahl som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Dagfinn Peder Danielsen gis forlengelse av sin tjenesteperiode som sjef for Norwegian Military Mission to NATO med to måneder fra 1. april 1997 og frem til 31. mai 1997.

Justis- og politidepartementet

Ekspedisjonssjef Gunnar Hanssen utnevnes til sorenskriver i Hadeland og Land sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Aase Skjebstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert dommer Børge Benum som dommer ved Toten sorenskriverembete fra 1. januar til og med 30. juni 1997.

Konstitusjon av advokatfullmektig Ellen Holager Andenæs som sjef for politiets overvåkingstjeneste fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Borghild Fløtre konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 1. april 1997.

Kulturdepartementet

Redaksjonssjef Ole Jacob Bull blir midlertidig beskikket som direktør i Norsk kulturråd i vikariat for permittert direktør Halvdan Skard fra det tidspunktet departementet bestemmer og fram til 31. mars 2000.

Åremålstilsetting av Bente Erichsen som teatersjef ved Riksteatret for en periode på fem år fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende seksjonsleder Pål Vidar Sollie utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Statsministeren

Det opprettes et Planleggings- og samordningsdepartement, et Nærings- og handelsdepartement og et Olje- og energidepartementet.

Administrasjonsdepartementet og Nærings- og energidepartementet nedlegges.

Endringene gjennomføres fra 1. januar 1997.

Styringen av de nye departementene overtas av:

Statsråd Grete Knudsen: Nærings- og handelsdepartementet

Statsråd Bendik Rugaas: Planleggings- og samordningsdepartementet

Statsråd Ranvig Frøiland: Olje- og energidepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kari Nordheim-Larsen med ledsager ved offisielt besøk i Guatemala 27. desember 1996 - 4. januar 1997.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av verneplan for våtmark i Rogaland fylke.

Godkjenning av fylkesplan for Finnmark.

Godkjenning av fylkesplan for Vestfold.

Godkjenning av fylkesplan for Nord-Trøndelag.

Nærings- og energidepartementet, energisaker

Vestfold Kraft DA

Planendring og fristutsettelse for bygging av Daleelven Kraftverk i Deleelva, Lardal kommune, Vestfold fylke.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det kypriotiske flyselskapet Cuprus Airways for drift av flyruter mellom Norge og Kypros.

Lagt inn 20 desember av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen