Offisielt fra statsråd 20. februar 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. februar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-050001#docOt prp nr 40 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd, lov 27. juni 1947 nr 9 om tiltak for å fremme sysselsetting og visse andre lover

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-040003#docSt meld nr 21 (1997-98)

Om utsett innkjøp av middelstunge transportfly

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040003#docSt meld nr 19 (1997-98)

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

2.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden

1. mars 1998 – 29. februar 2000: Avdelingssjef Inger Føyner, Oslo Avdelingsdirektør Ellinor Houm, Bærum Lagdommer Eystein F. Husebye, Oslo Utreder i Høyesterett Siri Berg Paulsen, Drammen Lagdommer Karin Stang, Oslo Avdelingsdirektør Per Stang, Lørenskog Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo Herredsrettsdommer Geir Engebretsen, Bærum Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Oslo Amanuensis Eva Opshaug Teigen, Narvik

Sosial- og helsedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å utrede plan for pleie- og omsorgstilbud til uhelbredelig syke- og døende (livshjelpsutvalget):

Fylkeshelsesjef Per Roland, Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde (leder) Fylkestrygdedirektør Knut Grendstad, Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag, Levanger Påtroppende generalsekretær Geir Gundersen, Blå Kors,Oslo Generalsekretær Einfrid Halvorsen, Mental Helse Norge, Skien Professor dr med Stein Kaasa, Regionsykehuset i Trondheim, Trondheim Avdelingsoverlege Nils Magerøy, Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass, Bergen Distriktsleder Birgith Riktor, Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Oppegård Førsteamanuensis Liv Wergeland Sørbye, Diakonhjemmets høgskolesenter, Oslo Generalsekretær Lars Ødegård, Norges Handikapforbund, Oslo Oversykepleier Marie Aakre, Regionsykehuset i Trondheim, Trondheim

3.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd Svein Andreassen utnevnes til sendemann i Riyadh med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Hans Brattskar utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Anne Mette Strand beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Pretoria for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstitusjon av lagdommer Aage Rundberget til fylkesmann i Sør-Trøndelag for det tidsrom fylkesmann Kåre Gjønnes er medlem av Regjeringen, og med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Torbjørn Svendsgård utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av

avdelingsleder Knut Glad som avdelingsleder og konstituert dommer Pål Berg som dommer

i Asker og Bærum herredsrett fra 1. mai til og med 31. desember 1998.

Byrettsdommer Åge Karlsen konstitueres som herredsrettsdommer ved Nedre Romerike herredsrett til og med 31. oktober 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert herredsrettsdommer Unni Raadims konstitusjon som herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete forlenges fra og med 1. mars 1998 til og med 31. desember 1998.

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Per Einar Nilsen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Canada om gjensidig rettslig bistand i straffesaker.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om fjernsalg.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets handlingsprogram for helseovervåking 1997-2001.

Lagt inn 20 februar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen