Offisielt fra statsråd 20. juni 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. juni 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 42 (2002-2003)
Om ILOs 90. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3.-20. juni 2002

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 103 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 102 (2002-2003)
Om lov om statleg varekrigsforsikring

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 78 (2002-2003)
Om utbygging av E18 Kopstad – Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg for utbygging av deler av rv 4 i Oppland
(Pressemeldinger)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.).

Endringene i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre og enkelte andre lover trer i kraft 1. april 2004.
Besl. O. nr. 92 (2002-2003) Lov nr. 40

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven).
Besl. O. nr. 95 (2002-2003) Lov nr. 41
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2003 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner).
Besl. O. nr. 88 (2002-2003) Lov nr. 42
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.
Besl. O. nr. 94 (2002-2003) Lov nr. 43
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven.
Besl. O. nr. 96 (2002-2003) Lov nr. 44
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om retting av feil m.m. i lovverket.
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 116 (2002-2003) Lov nr. 45

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2003 med unntak av endringen i § 9-5 som gjelder fra1. januar 2004.
Besl. O. nr. 101 (2002-2003) Lov nr. 46

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 100 (2002-2003) Lov nr. 47
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endring i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond.
Besl. O. nr. 102 (2002-2003) Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om statskontrol med Skibes Sjødyktighed mv. og Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 125 (2002-2003) Lov nr. 49
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkeringsforbud for registreringspliktig kjøretøy uten kjennemerker).
Besl. O. nr. 91 (2002-2003) Lov nr. 50
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 90 (2002-2003) Lov nr. 51

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).
Besl. O. nr. 89 (2002-2003) Lov nr. 52

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i folketrygdloven.
Besl. O. nr. 106 (2002-2003) Lov nr. 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i folketrygdloven (økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister).
Besl. O. nr. 107 (2002-2003) Lov nr. 54

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad).
Besl. O. nr. 105 (2002-2003) Lov nr. 55

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2003 til lov om fagskoleutdanning.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 81 (2002-2003) Lov nr. 56

3. Forskrifter

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften).
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring i Dødsårsaksregisterforskriften, Kreftregisterforskriften og forskrift om Medisinsk fødselsregister.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk og forskrift om nedsenking av garnredskap.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter hvitvaskingsloven § 19 første ledd til å bestemme ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter hvitvaskingsloven § 19 annet ledd til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kongens myndighet etter lovvedtak IV til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet til å treffe enkeltvedtak og til å gi forskrifter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-2, § 2-3, § 2a-1 annet ledd annet punktum, § 2a-6 sjette ledd, § 3-3 sjette ledd, forretningsbankloven § 8a tredje ledd og forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 første ledd tredje punktum, delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kongens myndighet til etter lovvedtak IX i lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kongens myndighet etter lovvedtak V til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet til å gi forskrifter og treffe enkeltvedtak etter sentralbankloven § 27 første og tredje ledd og § 28 og finansieringsvirksomhetsloven § 4a-1 tredje og fjerde ledd delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredesler)

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. § 1a til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av kongens myndighet etter lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed mv. § 3a til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal fremme forslag til videre satsing på hydrogen gjennom utforming av et nasjonalt hydrogenprogram:

Adm. direktør Sverre Aam, Trondheim (leder)
Seksjonssjef Elisabet Fjermestad Hagen, Hole
Leder Hanne Lekva, Stavanger
Professor Ole Gjølberg, Rygge
Seksjonsleder Trygve Riis, Oslo
Leder Ane Hansdatter Kismul, Vefsn
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Jakarta, Bjørn Olav Blokhus, utnevnes tillike til ambassadør i Dili, Øst-Timor.

Avdelingsdirektør May Britt Brofoss utnevnes til ambassadør i Ljubljana med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Lasse Bjørn Johannessen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Cand.oecon., dr. polit. Pål Longva utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Tore Jakobsen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Inger Wraamann utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Brigader Bernt Iver Ferdinand Brovold utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres i stillingen som generalinspektør for Heimevernet.
(Pressemelding)

Sivilingeniør Helge Rohn åremålsbeskikkes som administrerende direktør for Forsvarsbygg for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Midlertidig direktør Jan Erik Larsen åremålsbeskikkes som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sjefskonsulent Odd Reidar Humlegård åremålsutnevnes til sjef for Utrykningspolitiet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Chile, samt bilateral landbruksavtale mellom Norge og Chile.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2004 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap (EF) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på nordisk statsministermøte i Harpsund 29.-30. juni 2003.

Olje- og energidepartementet

Sunnhordland Kraftlag AS gis konsesjon til bygging av Blåfalli kraftverk på Vik i Blådalsvassdraget i Kvinnherrad kommune i Hordaland.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av endelige beløp til egenkapital, samt til overdragelse av eiendeler og arbeidskapital i forbindelse med omdanningen av Luftfartsverket til aksjeselskap.