Offisielt fra statsråd 20. september 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

20. september 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 76 (1995-96) Endringar i skattelovgjevinga

Justis- og politidepartementet

St prp nr 90 (1995-96) Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap 480 post 50 og svalbardbudsjettet for 1996 i forbindelse med flyulykken på Svalbard

2.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål fastsettes.

3.Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende utnevnes til medlemmer av nytt styre i Norges forskningsråd:
Adm. direktør Halvor Stenstadvold, Bærum (leder)
Professor Arild Underdal, Oslo (nestleder)

Medlemmer:
Førstesekretær Jan Balstad, Nesodden
Direktør Anne Breiby, Ålesund
Professor Kirsti Koch Christensen, Bergen
Professor Ole Gjølberg, Moss
Professor Olav Helge Førde, Tromsø
Professor Signe Kjelstrup, Trondheim
Seksjonssjef Elisabeth Baumann Ofstad, Bærum
Forskningssjef Edel Elvevoll, Tromsø
Rektor Olav Hesjedal, Bø i Telemark

Varamedlemmer:
Kartelleder Terje Moe Gustavsen, Vestby
Direktør Anne Kari Lande Hasle
Professor Håkon With Andersen, Trondheim
Direktør Anne Fikkan, Oslo

4.Klagesaker mv

Kulturdepartementet

Klage fra Dag Øgle over Kulturdepartementets avslag på søknad om støtte til å opprette en forening som skal arbeide for ett offisielt skriftspråk i Norge. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fungerende regionalrådgiver Jan Tore Holvik utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Aage Os utnevnes til generalkonsul i Miami, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Steffen Kongstad utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Stein Owe beskikkes som fiskeriråd ved ambassadene i Washington og Ottawa for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Tove Bruvik Westberg beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Maputo, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Assisterende bistandsattaché Leif Sauvik beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Lusaka, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst I, midlertidig generalmajor Trond Furuhovde utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Distriktskommando Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Harald Sunde utnevnes til oberst II i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Magne Dag Stensland utnevnes til kommandør II i Sjøforvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Oberstløytnant Hermod Albrigt Bjørkestøl utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Byråsjef Anne Nafstad Lyftingsmo utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Fylkesdirektør Halvard Kausland beskikkes midlertidig som direktør i Norsk kulturråd fram til 31. mars 2000 med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Fylkesjordskiftesjef Harald Estensen beskikkes som fylkesjordskiftesjef i Vestfold med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordbrukssjef Jakup Skjedsvoll beskikkes som jordskiftedommer i Nord-Gudbrandsdal jordskiftesokn med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert underdirektør Ivar Baste utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsdirektør Hilde C. Sundrehagen utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konstituert fylkeslege i Oslo Håkon Toft utnevnes til fylkeslege i Buskerud med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av avtalen om fullstendig kjernefysisk prøvestans.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Inngåelse av avtale av 28. februar 1996 om særlige stabilitetskrav til ro-ro passasjerskip og avgivelse av særskilt erklæring i tilknytning til avtalen.

Justis- og politidepartementet

Foreløpig samtykke til å overskride vedtatt bevilgning på statsbudsjettet kap 480 post 50 og svalbardbudsjettet for 1996 i forbindelse med flyulykken på Svalbard.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Statsbudsjettet for 1996. Samtykke til overskridelse av kap 234 post 70 tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, med inntil 36 mill kroner.

Statsbudsjettet for 1996. Samtykke til overskridelse av kap 203 post 11 med inntil 2 mill kroner mot tilsvarende innsparing på kap 240 post 70.

Nærings- og energidepartementet

Fastsettelse av vedtekter for Investeringsfond for Nordvest-Russland.


Lagt inn 20 september 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen