Offisielt fra statsråd 21. april 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. april 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 45 (1994-95) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 18/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester)


Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 35 (1994-95) Om lov om pakkereiser


Justis- og politidepartementet

St prp nr 44 (1994-95) Billighetserstatninger av statskassen


Miljøverndepartementet

Ot prp nr 44 (1994-95) Om lov om statlig naturoppsyn samt endringer i lov om naturvern og lov om viltet


Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 45 (1994-95) Om lov om endringer i jernbaneloven

Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrifter om merking av skotøy av 3 mars 1972 § 2 nr 2 og forskrift om merking av lærvarer, tekstilvarer og klær av 26 mars 1984 oppheves fra 2 mai 1995.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Nornefeltet.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) fastsettes i samsvar med vedlagte forslag, i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7 og nr. 8, § 14 siste ledd.


Landbruksdepartementet

Forskrift i medhold av § 27 a i lov av 10.2.67 (forvaltningsloven), om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt fastsettes.


Fiskeridepartementet

Forskrift om alminnelig kystgebyr fra 1. mai 1995

Utnevnelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Anfin Ullern utnevnes til generalkonsul i Minneapolis fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Arild Øyen beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i Dar es Salaam for et tidsrom av inntil to år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Stedlig representant Per Amund Gulden beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i Addis Abeba for et tidsrom av inntil fire år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Eivind Tandberg utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra 1. januar 1995.


Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant/midlertidig oberst II Toralv Ottar Nordbø utnevnes til oberst II i Infanteriet fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arild Østreng utnevnes til oberst II i Infanteriet fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major/midlertidig oberstløytnant Bjørn Sørlundsengen utnevnes til oberstløytnant i Hærens samband fra den tid Forsvars- departementet bestemmer.

Orlogskaptein/midlertidig kommandørkaptein Dag Lombnes Isaksen utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Utreder Jørn Sigurd Maurud utnevnes til statsadvokat ved Eidsivating statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Evelyn Skarnes konstitueres som avdelings- direktør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer og fram til 1. mars 1996.


Kirke-, utdnnings- og forskningsdepartementet

Konstituert underdirektør Aud Inger Andersen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Arne Benjaminsen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Marit Halleraker utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Overingeniør Hans Ruud beskikkes som jordskiftedommer i Indre Sogn jordskiftesokn fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Kommuneplanlegger Oddvar Fjøsne beskikkes som jordskiftedommer i Hallingdal jordskiftesokn fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.


Miljøverndepartementet

Fungerende underdirektør Øyvind Lohne utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Søknad fra Orkla A.S om skattelempning etter lov av 9 juni 1961 nr. 16, avsnitt II tas til følge.


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for Forsvarssjefens ektefelle i forbindelse med tjenestereise til Belgia 24-28 april 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til Generalinspektøren for Hæren i forbindelse med offisielt besøk til Sverige 9-11 mai 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til Generalinspektøren for Luftforsvaret i forbindelse med representasjonsreise til Frankrike 28-30 mai 1995.


Justis- og politidepartementet

Nye nasjonale forutsetninger for den sivile beredskapsplanlegging. Retningslinjene trer i kraft fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.


Miljøverndepartementet

Ratifikasjon av en protokoll av 14 juni 1994 til konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning, som gjelder videre reduksjoner av svovelutslipp.

Lagt inn 24 april 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen