Offisielt fra statsråd 21. april 1995

Offisielt fra statsråd - 21 april 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 27. april 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 46 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av den ellevte protokollen til Den europeiske menneskerettskonvensjonen

St meld nr 27 (1994-95) Om samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i 1994

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 47 (1994-95) Om endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Forsvarsdepartementet

St prp nr 48 (1994-95) Om Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesteringer

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 52 (1994-95) Om lov om endringer i domstolloven m m

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 49 (1994-95) Om lov om endring av lov 23. mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 47 (1994-95) Om lov om endringer i lov 23 juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven)

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 46 (1994-95) Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 48 (1994-95) Om lov om endring i lov om sosiale tjenester m v og i visse andre lover (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 50 (1994-95) Om lov om forbud mot kjønnslemlestelse (omskjæring av kvinner)

Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, handelssaker

Lov om trygg bruk av fritidsfartøy Besl O nr 47 Lov nr 16

Forsvarsdepartementet

Lov om endringer i lov av 17 juli 1953 nr 28 om Heimevernet Besl O nr 21 Lov nr 17

Landbruksdepartementet

Lov om endringar i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern Besl O nr 45 Lov nr 18

Delegasjon av myndighet

Utenriksdepartementet, handelssaker

Delegasjon til Utenriksdepartementet av myndighet i medhold av §§ 3 og 4 i lov om trygg bruk av fritidsfartøy til å fastsette forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy.

Utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende oppnevns som medlemmer av et utvalg som skal utrede Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

 • professor Arild Underdal, Oslo (leder)
 • førsteamanuensis Rigmor Austgulen, Trondheim
 • rådmann Kari Blegen, Gjøvik
 • førsteamanuensis Julie Feilberg, Trondheim
 • student Odd Arne Fossan, Levanger
 • førsteamanuensis Kari Hag, Trondheim
 • professor Kolbjørn Hagen, Trondheim
 • professor Jon Kleppe, Trondheim
 • student Kjersti Kvaløy, Røros
 • direktør Ivar Ramberg, Bærum
 • professor Asbjørn Rolstadås, Trondheim
 • professor Per Morten Schiefloe, Trondheim.
Utvalget må avgi sin innstilling innen 15. oktober 1995.

Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Fridtjov Clemet utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Fiskeridepartementet

Åremålsbeskikkelse av sivilingeniør Øyvind Gustavsen som kystdirektør for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Spesiallkonsulent Inger Østensjø tilsettes som høgskoledirektør ved Høgskolen i Stavanger med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Petter Knutzen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Olav Klever beskikkes som jordskiftedommer i Telemark, fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.


Nærings- og energidepartementet

Fagsjef Per Einar Nilsen konstitueres som avdelingsdirektør i Nærings- og energidepartementet for den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonjas statsbesøk i Spania 25.-28. april 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jens Stoltenberg med ektefelle ved offisielt besøk i Ungarn 11.-14. mai 1995.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Sierra Leones Regjering om restrukturering av Republikken Sierra Leones gjeld.


Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det amerikanske flyselskapet United Airlines for drift av luftruter mellom Norge og USA