Offisielt fra statsråd 21. april 2006

Tilleggsbevilgning i 2006 til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø, er en av sakene som ble vedtatt i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 21. april 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. april 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 54 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 50 (2005-2006)
Om tilleggsbevilgning i 2006 til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. mars 2006 til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)
Loven trer i kraft 1. januar 2007.

Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Lov nr. 10

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 29. juni 1990 nr. 485 om førstehåndsomsetning av råfisk og forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy.

4. Styrer, utvalg

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for to år:

1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen, Oslo, leder
2. Direktør Birger Vikøren, Bærum, varaleder
3. Postdoktor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum, ny
4. Professor Pål Korsvold, Bærum
5. Avdelingsdirektør Geir Åvitsland, Oppegård, Finansdepartementet, ny
6. Ekspedisjonssjef Marit Engebretsen, Oslo, Olje- og energidepartementet

Varamedlemmer:

For nr. 5 Underdirektør Torgeir Johnsen, Oslo, Finansdepartementet
For nr. 6 Ekspedisjonssjef Anders Bjarne Moe, Bærum, Olje- og energidepartementet
For nr. 6 Avdelingsdirektør Gro Anundskaas, Nittedal, Olje- og energidepartementet, ny

Sekretariatsfunksjonen foreslås som før ivaretatt av Analyse- og markedsseksjonen i Olje- og energidepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Ivar Axel Oftedahl utnevnes til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Gerd Norvik Slinning utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Rådmann Arne Lunde utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Jan Øivind Johansen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme)