Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 21. desember 2005

Offisielt frå statsrådet 21. desember 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. desember 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 13 (2005-2006) Lov nr. 120
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 30 (2005-2006) Lov nr. 121
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i kontantstøtteloven mv.
Besl. O. nr. 17 (2005-2006) Lov nr. 122

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om Statens pensjonsfond.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 20 (2005-2006) Lov nr. 123

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Besl. O. nr. 19 (2005-2006) Lov nr. 124
(Sjå pkt. 3 Delegasjon av myndigheit)

Forsvarsdepartementet

Ikraftsetting av lov om endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste. Loven trer i kraft fra 1. januar 2006.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 22 (2005-2006) Lov nr. 125

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 21 (2005-2006) Lov nr. 126

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven.
Besl. O. nr. 23 (2005-2006) Lov nr. 127

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.
Besl. O. nr. 12 (2005-2006) Lov nr. 128

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 28 (2005-2006) Lov nr. 129

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover.

Avsnitt IV, endringen i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 101 i avsnitt V, avsnitt VI og avsnitt XIV trer i kraft 1. januar 2006.

Endringen av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansieringsinstitusjoner § 2-22 første ledd i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser § 62 nr. 5 trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 29 (2005-2006) Lov nr. 130

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Lovvedtaket del II-VI og VIII trer i kraft 1. januar 2006. Det samme gjelder lovvedtaket del I, med unntak for opphevingen av løsgjengerloven § 11.

Lovvedtaket del VII § 102 nr. 1 trer i kraft 1. januar 2006. Lovvedtaket del VII for øvrig trer i kraft samtidig som lov 20. mai 2005 nr. 28 første del.

Lov 20. mai 2005 nr. 28 § 102 nr. 1-3 og 7 trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 25 (2005-2006) Lov nr. 131
(Pressemeldingar)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 26 (2005-2006) Lov nr. 132

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr).
Besl. O. nr. 27 (2005-2006) Lov nr. 133

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i introduksjonsloven.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 33 (2005-2006) Lov nr. 134

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 18 (2005-2006) Lov nr. 135

Moderniseringsdepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 20. desember 2005 til lov om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv.
Besl. O. nr. 34 (2005-2006) Lov nr. 136

2. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven, sosialtjenesteloven og adopsjonsloven.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om personellsikkerhet.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i domstolene. Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Fastsettelse av endring i forskrift 8. juli 1954 nr. 3 for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.

3. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om obligatorisk tjenestepensjon til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Steinar Kaasa konstitueres som visepolitimester i Vestfold politidistrikt for den perioden som Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2007.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Geir Evanger som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fram til og med 30. april 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Ekspedisjonssjef Eivind Dale utnevnes til departementsråd i Kommunal- og regionaldepartemenet.

Advokatene Harald Rosendahl og Per Flatabø åremålsbeskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Utnemning av overingeniør Kåre Jostein Håland til jordskiftedommar ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett med tiltredning frå det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Knut Kroepelien konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgivere Espen Anton Myhra og Christer Af Geijerstam utnevnes til underdirektører i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utnemning av ekspedisjonssjef Eva Hildrum til departementsråd i Samferdselsdepartementet..
(Pressemelding)

5. Andre saker

Kommunal- og regionaldepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Aure kommune, Møre og Romsdal.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Opprettelse av Norsk institutt for skog og landskap som eget forvaltningsorgan administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1. januar 2006.
(Pressemelding)

Innvilgning av Statens vegvesens søknad om odelsfrigjøring av to parseller på 8 og 22 dekar fra gnr. 644, bnr. 3 og 7 i Fredrikstad kommune, Østfold fylke.

Moderniseringsdepartementet

Vedtak om tidsavgrensa løyve etter konkurranselova § 13 for Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening til å føre vidare samarbeidet om fastpris for fagbøker og lærebøker for høgare utdanning.

Nærings- og handelsdepartementet

Stiftelsen Norsk Romsenter opphører fra 1. januar 2006.
Fra samme tidspunkt opphører også all virksomhet i stiftelsen og eventuelle utestående fordringer og krav mot stiftelsen Norsk Romsenter vil måtte rettes mot forvaltningsorganet Norsk Romsenter.
Gjenværende egenkapital i stiftelsen overføres til forvaltningsorganet Norsk Romsenter.