Offisielt fra statsråd 21. desember 2005

Offisielt frå statsrådet 21. desember 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. desember 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 13 (2005-2006) Lov nr. 120
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 30 (2005-2006) Lov nr. 121
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i kontantstøtteloven mv.
Besl. O. nr. 17 (2005-2006) Lov nr. 122

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om Statens pensjonsfond.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 20 (2005-2006) Lov nr. 123

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Besl. O. nr. 19 (2005-2006) Lov nr. 124
(Sjå pkt. 3 Delegasjon av myndigheit)

Forsvarsdepartementet

Ikraftsetting av lov om endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste. Loven trer i kraft fra 1. januar 2006.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 22 (2005-2006) Lov nr. 125

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 21 (2005-2006) Lov nr. 126

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven.
Besl. O. nr. 23 (2005-2006) Lov nr. 127

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.
Besl. O. nr. 12 (2005-2006) Lov nr. 128

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 28 (2005-2006) Lov nr. 129

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover.

Avsnitt IV, endringen i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 101 i avsnitt V, avsnitt VI og avsnitt XIV trer i kraft 1. januar 2006.

Endringen av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansieringsinstitusjoner § 2-22 første ledd i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser § 62 nr. 5 trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 29 (2005-2006) Lov nr. 130

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Lovvedtaket del II-VI og VIII trer i kraft 1. januar 2006. Det samme gjelder lovvedtaket del I, med unntak for opphevingen av løsgjengerloven § 11.

Lovvedtaket del VII § 102 nr. 1 trer i kraft 1. januar 2006. Lovvedtaket del VII for øvrig trer i kraft samtidig som lov 20. mai 2005 nr. 28 første del.

Lov 20. mai 2005 nr. 28 § 102 nr. 1-3 og 7 trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 25 (2005-2006) Lov nr. 131
(Pressemeldingar)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 26 (2005-2006) Lov nr. 132

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr).
Besl. O. nr. 27 (2005-2006) Lov nr. 133

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i introduksjonsloven.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 33 (2005-2006) Lov nr. 134

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 18 (2005-2006) Lov nr. 135

Moderniseringsdepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 20. desember 2005 til lov om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv.
Besl. O. nr. 34 (2005-2006) Lov nr. 136

2. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven, sosialtjenesteloven og adopsjonsloven.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om personellsikkerhet.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i domstolene. Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Fastsettelse av endring i forskrift 8. juli 1954 nr. 3 for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.

3. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om obligatorisk tjenestepensjon til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Steinar Kaasa konstitueres som visepolitimester i Vestfold politidistrikt for den perioden som Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2007.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Geir Evanger som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fram til og med 30. april 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Ekspedisjonssjef Eivind Dale utnevnes til departementsråd i Kommunal- og regionaldepartemenet.

Advokatene Harald Rosendahl og Per Flatabø åremålsbeskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Utnemning av overingeniør Kåre Jostein Håland til jordskiftedommar ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett med tiltredning frå det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Knut Kroepelien konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgivere Espen Anton Myhra og Christer Af Geijerstam utnevnes til underdirektører i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utnemning av ekspedisjonssjef Eva Hildrum til departementsråd i Samferdselsdepartementet..
(Pressemelding)

5. Andre saker

Kommunal- og regionaldepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Aure kommune, Møre og Romsdal.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Opprettelse av Norsk institutt for skog og landskap som eget forvaltningsorgan administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1. januar 2006.
(Pressemelding)

Innvilgning av Statens vegvesens søknad om odelsfrigjøring av to parseller på 8 og 22 dekar fra gnr. 644, bnr. 3 og 7 i Fredrikstad kommune, Østfold fylke.

Moderniseringsdepartementet

Vedtak om tidsavgrensa løyve etter konkurranselova § 13 for Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening til å føre vidare samarbeidet om fastpris for fagbøker og lærebøker for høgare utdanning.

Nærings- og handelsdepartementet

Stiftelsen Norsk Romsenter opphører fra 1. januar 2006.
Fra samme tidspunkt opphører også all virksomhet i stiftelsen og eventuelle utestående fordringer og krav mot stiftelsen Norsk Romsenter vil måtte rettes mot forvaltningsorganet Norsk Romsenter.
Gjenværende egenkapital i stiftelsen overføres til forvaltningsorganet Norsk Romsenter.