Offisielt fra statsråd 21. februar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. februar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 45 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 140/2002 av 8. november 2002 om endring av protokoll 37 i og vedlegg II til EØS-avtala ved tilpassing til forordning (EF) nr. 141/2000 om lækjemiddel mot sjeldne sjukdommar

St.prp. nr. 46 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 168/2002 av 6. desember 2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/39/EF om endring av direktiv 97/67/EF med omsyn til ytterlegare opning for konkurranse på marknaden for posttenester i Fellesskapet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 47 (2002-2003)
Om støtte til skipsbyggingsindustrien

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Ot.prp. nr. 41 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. januar 2003 til lov om biobanker (biobankloven).
Besl. O. nr. 58 (2002-2003) Lov nr. 12

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Femundsmarka.
Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 9. juli 1971 om opprettelse av Femundsmarka landskapsvernområde, Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke og Engerdal kommune i Hedmark fylke.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen).

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om internkontroll for å oppfylle kravene i lov om vassdrag og grunnvann.

4. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 20. desember 1974 nr. 73 § 26 annet ledd til Landbruksdepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Randi Fredheim utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i København, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Eva Elisabeth Finstad utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Rune Resaland utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Erling Skjønsberg utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Helsedepartementet

Underdirektør Ingrid Slettum Høymork utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Sveinung Røren konstitueres som avdelingsdirektør i Helsedepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Anton D. Solberg beskikkes som jordskiftedommer ved Nord-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordskiftekandidat Ola Grendal beskikkes som jordskiftedommer ved Sør-Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Dalane Energi IKS gis tillatelse til planendring for nye Lindland kraftverk i Barstadvassdraget i Sokndal kommune, Rogaland.