Offisielt fra statsråd 21. januar 2000

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. januar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 om lov om kornforvaltning mv., med ikrafttredelse fra 1. juli 2000. Besl. O. nr. 41 Lov nr. 7

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover. Besl. O. nr. 42 Lov nr. 8

2.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrifter om endringer i forskrift nr. 635 av 9. august 1990 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon 661/90 og i forskrift nr. 786 av 5. oktober 1990 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon 670/90.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (gebyrtariff).

3.Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruk til Landbruksdepartementet.

4.Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler:

Leder: Professor dr. med. Lars Walløe Overlege, dr. med. Jan Alexander – Statens institutt for folkehelse Cand. med. vet. Hilde Kruse – Veterinærinstituttet Forsker dr. philos. Hilde Irene Nebb – Universitetet i Oslo ved Ernæringsinstituttet Professor Asle Aarsland – Universitetet i Bergen Professor dr. philos. Terje Traavik – Universitetet i Tromsø Forsker dr. scient. Ole Petter Thangstad – Universitetet i Trondheim Forsker dr. scient. Gro-Ingunn Hemre – Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Førsteamanuensis dr. scient. Helge Klungland – Norges Landbrukshøgskole Forskerleder dr. philos. Margaretha Wandel – Statens institutt for forbruksforskning – SIFO Dr. scient. Askild Holck – Norsk institutt for næringsmiddelforskning – Matforsk Seniorforsker dr. scient. Grethe Evensen – Al Farma

5.Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage over Fiskeridepartementets vedtak av 23. juli 1999 om at arealer som Moss kommune kjøpte i 1918 og 1938 og utvidet ved utfylling i perioden 1940-60 er å anse som ”særskilt havneinnretning” i den utstrekning arealene brukes til havneformål. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage på vedtak 2. juni 1995 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om ikke å frita Terje Sørensen fra praktisk-pedagogisk utdanning. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund over avslag på begjæring om innsyn etter offentlighetsloven i forbindelse med melding om erverv (sak 99/1709 dokument 5 vedlegg 1). Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Peter Angelsen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd med virkning fra fredag 21. januar 2000 kl. 1400.

Adm. dir. Lars Peder Brekk utnevnes til embetet som medlem av Kongens råd og overtar styret av Fiskeridepartementet med virkning fra fredag 21. januar 2000 kl. 1400.

Statsråd Kåre Gjønnes oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

Statssekretær Terje Lorentz Magnussen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Fiskeridepartementet med virkning fra fredag 21. januar 2000 kl. 1400.

Lovrådgiver Kristin Helene Jahre Ramm utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Heikki Antti Tuomi-Nikula utnevnes til ulønnet konsul i Rovaniemi, Finland.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Hilde Olsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsker Bjart Holtsmark utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Kirsti Henriksen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert underdirektør Sigrun Holst konstitueres som underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Arild Aaserød konstitueres som politimester i Vadsø med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. januar 2001.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Per Annstein Aarvik som sorenskriver ved Karmsund sorenskriverembete for et tidsrom av inntil et år.

Kommunal- og regionaldepartementet

Midlertidig beskikkelse av Arbeidsrettens nestformann Tor S. Mehl som formann for Arbeidsretten fra 1. april 2000 til åremålsperiodens utløp 31. august 2002.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Liv Hege Skagestad konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fram til 1. oktober 2001.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Tormod Johansen konstitueres som konstituert juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med inntil to år.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (1998-2002).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern (innlemmelse av direktiv 99/44/EF om visse aspekter ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på World Economic Forum i Sveits 28. – 30. januar 2000.

Lagt inn 21. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen