Offisielt fra statsråd 21. januar 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. januar 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 14 (2004-2005)
På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Loven trer i kraft 1. februar 2005.
Besl. O. nr. 26 (2004-2005) Lov nr. 7

3. Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som leder, nestledere og medlemmer til Markedsrådets utvalg for forbrukertvister (Forbrukertvistutvalget):

Leder: Amanuensis Trygve Bergsåker, Øvre Eiker

Nestledere:
Stipendiat Irene Dahl, Tromsø
Advokat Espen Bergh, Oslo (ny)

Medlemmer:
Stipendiat Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer (ny)
Advokat André Fimreite, Oslo (ny)
Advokat Harald Sverdrup, Bærum
Trafikksjef Heidi Lohne, Lier (ny)
Advokat Cathrine Møller Faaberg, Oslo (ny)
Advokat Jan Hesselroth, Oslo
Advokatfullmektig Alexander Heiberg, Oslo (ny)
Administrerende direktør Gunn Karin Hygen, Trondheim (ny)

Funksjonstiden løper ut 31. desember 2008.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Olje- og energidepartementets avslag 24. desember 2004 på begjæring om innsyn i brev 15. november 2004 til Justis- og politidepartementet. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Riyadh, Jan Bugge-Mahrt, utnevnes tillike til ambassadør i Muscat, Oman.

Ambassadør i Caracas, Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til ambassadør i Santa Fe de Bogotá, Colombia.

Forsvarsdepartementet

Brigader Espen Amundsen utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til stilling som sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Trond Ragnarsøn Karlsen utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Personell- og økonomistaben i Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Tom Henry Knutsen utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Arne Røksund utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Forsvarets stabsskole med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Herborg Finnset Heiene utnevnes til domprost i Tromsø domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Prost Anne Hilde Laland utnevnes til prost i Østre Aker prosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Christina Smith-Erichsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning til Europarådets konvensjon av 19. november 1996 om menneske-rettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelse av biologi og medisin.

For å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med flodbølgekatastrofen iSør-Asia overskrides bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil kr 1 000 000, kap. 101 Utenriksstasjonene, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil kr 4 300 000, kap. 102 Særavtale i utenrikstjenesten, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil kr 800 000. I statsregnskapet for 2005 utgiftsføres uten bevilgning inntil kr 15 000 000 under kap. 101 Utenriksstasjonene, post 21 Spesielle driftsutgifter (ny).

Forsvarsdepartementet

For å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia overskrides bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under Forsvarsdepartementets kap. 1792 Norske styrker i utlandet, post 01 Driftsutgifter med inntil kr 11 100 000.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

For å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia overskrides bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under kap. 702 Helse- og sosialberedskap, post 01 Driftsutgifter med kr 3 400 000, kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet, post 01 Driftsutgifter med kr 1 000 000, kap. 732 Regionale helseforetak, post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF med kr 8 900 000, post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF med kr 3 200 000, post 73 Tilskudd til Helse Vest RHF med kr 1 200 000 og post 74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF med kr 800 000, kap. 761 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet, post 71 Tilskudd til frivillig arbeid med kr 500 000.

Justis- og politidepartementet

For å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia overskrides bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter overskrides med inntil kr 21 300 000. I statsregnskapet for 2005 utgiftsføres uten bevilgning inntil kr. 8 000 000 under kap. 461 Særskilte ulykkeskommisjoner, post 01 Driftsutgifter.

Kommunal- og regionaldepartementet

For å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia overskrides bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under kap. 520 Utlendingsdirektoratet, post 01 Driftsutgifter med kr 300 000, kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet med kr 1 000 000.

Kultur- og kirkedepartementet

For å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia overskrides bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg, post 76 Tilskudd til råd for tro og livssyn med kr 460 000, kap. 340 Kirkelig administrasjon, post 01 Driftsutgifter med kr 200 000, post 71 Tilskudd til kirkelige formål med kr 2 500 000, post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene med kr 400 000, kap. 341 Presteskapet, post 01 Driftsutgifter med kr 400 000.

Olje- og energidepartementet

Tilslutning til plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift av Njord gasseksport.
(Pressemelding)