Offisielt fra statsråd 21. juni 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

21. juni 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

Ot prp nr 68 (1995-96) Om lov om innførsle- og utførsleregulering

Finans- og tolldepartementet

St meld nr 3 (1995-96) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1995

Fiskeridepartementet

St meld nr 48 (1995-96) Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 1995

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 67 (1995-96) Om lov om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Miljøverndepartementet

Lov om endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Besl O nr 69 Lov nr 36

Lov om endringer i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

Besl O nr 73 og Besl O nr 67 Lov nr 37

Lov om statlig naturoppsyn

Besl O nr 68 Lov nr 38

3.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Enok Nygaard utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Anders Erdal utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kåre Reidar Aas utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Assisterende stedlig representant Berit Fladby beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i Dhaka, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst I Steinar Jøssund utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste som sjef for Hærens forsyningskommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Administrativ leder Olav Dag Hauge utnevnes til oberst II i Feltprestkorpset med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Knut Skedsmo utnevnes til dommer i Moss byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Juridisk utreder Lotte Pernille Loftsgaard utnevnes til dommer ved Namdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Øystein Knudsen utnevnes til sorenskriver ved Sunnmøre sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert herredsrettsdommer Kjetil Gjøen utnevnes til dommer ved Sunnmøre sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fungerende avdelingsleder Knut Glad konstitueres som avdelingsleder ved Asker og Bærum herredsrett med tiltredelse fra det tidpsunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Statsadvokat Pål Berg konstitueres som dommer ved Asker og Bærum herredsrettt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Haakon Meyer utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Kristin Bølgen Bronebakk utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Generalsekretær i Det Norske bibelselskap, Ole Christian Kvarme utnevnes til sokneprest i Oslo domkirke og domprost i Oslo domprosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kapellan i Jevnaker prestegjeld i Hamar bispedømme Trine Færevåg utnevnes til sokneprest i Åsnes prestegjeld og prost i Solør prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Sokneprest i Fåberg prestegjeld i Hamar bispedømme Ragnar Granaasen utnevnes til sokneprest i Gran prestegjeld og prost i Hadeland og Land prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kapellan i Barbu prestegjeld i Agder bispedømme Sissel Egilsdatter Hasleholm utnevnes til sokneprest i Trefoldighet menighet og prost i Arendal prosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Inger Grette

Christian Grønsleth

Hallvard O. Berg

Dag Lenvik

Ragnar Mjelde

Kjell Nyhus

Carl Erik Semb

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ekspedisjonssjef Steinar Stokke utnevnes til departementsråd i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 1997 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Tilpasning av erklæringen om anerkjennelse av den internasjonale domstols domsmyndighet til havrettslige tvisteløsningsregimer.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jan Henry T. Olsen og ektefelle ved offisielt besøk til Færøyene 1.-3. juli 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av annen og tredje protokoll til WTO's Generalavtale om handel med tjenester.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutninger om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (innlemmelse av Rådsdirektivene 93/104/EF og 94/33/EF).

Forsvarsdepartementet

1) Undertegning av avtale om deployering m v av et estisk kompani til den norske bataljon i UNIFIL og

2) Inngåelse av avtale om trening av et estisk kompani i Norge, begge mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Estland.

Landbruksdepartementet

Opprettholdelse av departementets vedtak hvor konsesjons- meddelsen til Bernt B. Rogstad i Selbu kommune, ble trukket tilbake.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av verneplan for barlind og kristtorn i Øst-Norge.

Nærings- og energidepartementet

Fastsettelse av nytt manøvreringsreglement for Tokke-Vinjevassdraget i Vinje kommune.


Lagt inn 21 juni 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen