Offisielt fra statsråd 21. mai 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. mai 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030053#docSt prp nr 71 (1998-99) Om samtykke til ratifikasjon av ein mellombels frihandelsavtale av 30. november 1998 med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom EFTA-statane og PLO på vegne av Den palestinske sjølvstyresmakta (PA) og erklæring i samsvar ved protokoll E linkdoc032005-030054#docSt prp nr 73 (1998-99) Om samtykke til å inngå 1) en overenskomst mellom Norge og Storbritannia om endring av Frigg-overenskomsten av 10. mai 1976, 2) en rammeavtale mellom Norge og Storbritannia om legging og drift av samt jurisdiksjon over undersjøiske tilknytningsrørledninger linkdoc032005-030055#docSt prp nr 74 (1998-99) Om samtykke til inngåelse av avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, Island og Den russiske føderasjon om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet (”Smutthull-avtalen”) og tilhørende protokoll

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030009#docSt prp nr 70 (1998-99) Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse linkdoc002005-030010#docSt prp nr 75 (1998-99) Om jordbruksoppgjøret 1999 – endringer i statsbudsjettet for 1999 m m. linkdoc002005-050004#docOt prp nr 69 (1998-99) Om lov om endringer i lov 1. juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten linkdoc002005-050005#docOt prp nr 70 (1998-99) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v, i lov 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m m og i lov 27. juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050020#docOt prp nr 71 (1998-99) Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven linkdoc004005-050021#docOt prp nr 72 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050032#docOt prp nr 73 (1998-99) Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030021#docSt prp nr 72 (1998-99) Billighetserstatninger av statskassen

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050011#docOt prp nr 74 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 28. juni 1996 nr 54 om studentsamskipnader linkdoc014005-050012#docOt prp 75 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr 22 om universiteter og høgskoler

Samferdselsdepartementet

St prp nr 76 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS Ot prp nr 76 (1998-99) Om midlertidig lov om forholdet til allmennaksjeloven m m i forbindelse med fusjon mellom Postbanken AS og Den norske Bank ASA

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 27. april 1999 til lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner m v til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning). Besl O nr 63 Lov nr 28

Fiskeridepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak av 25. mars 1999 til lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m v. Loven trer i kraft straks. Besl O nr 53 Lov nr 29

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 27. april 1999 til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskrettsloven). Besl O nr 58 Lov nr 30 Sanksjon av Stortingets vedtak av 27. april 1999 til lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova) Besl O nr 60 Lov nr 31 Sanksjon og iverksettelse av Stortingets vedtak av 4. mars 1999 til lov om endringer i lov av 8. desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarrett og lov av 28. februar 1986 nr 8 om adopsjon. Loven trer i kraft 1. oktober 1999. Besl O nr 41 Lov nr 32

3.Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven kap. VII – a. Forskriften trer i kraft straks.

4.Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til forum for kompetanseutvikling:

Leder: Statsråd Jon Lilletun, Kristiansand S – Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Medlemmer: Statsråd Lars Sponheim, Ulvik – Nærings- og handelsdepartementet Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, Oslo – Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statssekretær Tori Hoven, Sandnes – Finansdepartementet Statssekretær Jan Erik Sundby, Råde – Landbruksdepartementet Statssekretær Johannes Nakken, Hop – Fiskeridepartementet Statssekretær Idar Magne Holme, Kristiansand S – Sosial- og helsedepartementet Politisk rådgiver Liv Signe Navarsete, Sogndal – Sosial- og helsedepartementet Statssekretær Kjell Alvheim, Øygarden – Forsvarsdepartementet Politisk rådgiver Randi S. Øgrey, Kristiansand S – Miljøverndepartementet Politisk rådgiver Guri Størvold, Steinkjer – Kommunal- og regionaldepartementet Direktør Sven Erik Skønberg, Fredrikstad – Næringslivets Hovedorganisasjon Ass. direktør Ivar Jørgensen, Oslo – Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Politisk leder Halvdan Skard, Bærum – Kommunenes Sentralforbund Sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo – Landsorganisasjonen i Norge Leder Aud Blankholm, Oslo – Akademikernes fellesorganisasjon Forbundsleder Dag Arne Kristensen, Bærum – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Leder Helga Hjetland, Høyanger – Norsk Lærerlag Leder Ann-Magritt Aanonsen, Oslo – Akademikerne Rektor Tove Bull, Tromsø – Universitetsrådet Rektor Kari Blom, Bergen – Høgskolerådet Generalsekretær Sturla Bjerkaker, Oslo – Voksenopplæringsforbundet Rektor Sigmund Kristoffersen, Lørenskog – Norsk Forbund for fjernundervisning

5.Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Rheinhold & Mahla Isolering AS over avslag på søknad om dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av arbeidskraft, vedtak 12. mars 1999. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Arne Birger Hønningstad utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Svein Aass utnevnes til sendemann i Teheran, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Ole Kristian Holthe utnevnes til sendemann i Rabat, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, Kristian Ødegaard, utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Petter Ølberg utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Bonn, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Stortingsrepresentant Kirsti Kolle Grøndahl utnevnes til fylkesmann i Buskerud med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Spesialrådgiver Bjarne Stakkestad konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Professor dr juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat til å avgjøre påtalespørsmålet i saken mot Mike Harari.

Advokat Fridtjof Mohr og konstituert lagdommer Randi Ottersen utnevns til lagdommere i Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byrettsdommer Rolf Nielsen, konstituert politimester Randi Carlstedt, konstituert herredsrettsdommer Gudrun Bugge Andvord, statsadvokat Morten Bjone, advokat Heidi Heggdal, advokat Tine Nordengen og konstituert underdirektør Mette Hertzberg utnevnes til dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert herredsrettsdommer Svein Magnussen utnevnes til dommer ved Halden sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Inger Marie Sunde utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Direktør Anne Kari Lande Hasle utnevnes til departementsråd i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fungerende direktør Bernt Lien åremålsbeskikkes som direktør for Statens senter for epilepsi for 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Den russiske Føderasjons Regjering om bygging av internasjonal kontroll- og grensestasjon ved den norsk-russiske grense.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs program Joint European Ventures II (JEV II).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II ved innlemmelse av rådsdirektiv 93/39/EØF, 93/40/EØF og 93/41/EØF, rådsforordning (EF) nr 2309/93 og 297/95 samt kommisjonsforordning (EF) nr 540/95, 541/95, 542/95 og 2141/96, tilknytning til Det europeiske legemiddelkontor.

Oppnevning av grensekommisjon for oppgangen av riksgrensen mellom Norge og Finland i 1999-2001 samt tilknyttede fullmakter for Utenriksdepartementet.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Russland 26. – 28. mai 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Eldbjørg Løwer med ektefelle ved offisielt besøk til Østerrike 19. – 21. mai 1999.

Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening, Osensjøen, gis tillatelse til regulering og endring av manøvreringsreglementet.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til det færøyiske flyselskapet Atlantic Airways for drift av flyruten Færøyene – Stavanger v v.

Lagt inn 21. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen