Offisielt fra statsråd 21. mars 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. mars 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2002-2003)
Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. januar 2003 til lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet). Loven trer i kraft 1. april 2003.
Besl. O. nr. 59 (2002-2003) Lov nr. 18

Miljøverndepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov av 15. mars 2002 nr. 5 om endring av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
Endringene av kap. 7 i forurensningsloven (overskriften), opphevelse av kapittel 7A, endring av § 52 c som går inn i kapittel 7 og opphevelse av § 78 a trer i kraft straks.
(Pressemelding)

3. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat etter lov om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 45.

4. Styrer, utvalg

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg for bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivning:

Leder:
Professor Jan Fridthjof Bernt, Bergen

Medlemmer:
Fylkesmann Mona Røkke, Tønsberg
Assisterende direktør Geir Sverre Braut, Klepp
Førsteamanuensis Marit Halvorsen, Oslo
Rådgiver Birgitte Gullestad, Bergen
Avdelingsdirektør Ottar Vist, Stjørdal
Opplæringsleder Odd Mandal, Gjøvik
Kommunelege Jan Helge Dale, Flora
Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen
Seniorrådgiver Valborg Ellen Sund, Trondheim
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Beijing, ambassadør Haakon Baardsøn Hjelde, utnevnes til ambassadør i Helsingfors med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Guttorm Vik utnevnes til ambassadør i Reykjavik med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Hans Brattskar utnevnes til ambassadør i Colombo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Elisabeth Wemberg, utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Heidi Heggenes utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Yngvar Tveit utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Svein Ivar Hansen beordres til tjeneste som sjef for Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Generalmajor Sverre Diesen utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kontreadmiral Jan Reksten beordres til tjeneste i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth beordres i stillingen som generalinspektør for Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Egil Johansen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste i Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Jørgen Berggrav utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Landsdelskommando Nord med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Trond Ragnarsøn Karlsen utnevnes til brigader i Luftforsvaret og beordres til tjeneste i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Brigader Øyvind Rolstad oppnevnes som settedirektør for helsedirektør Lars E. Hanssen til å behandle klage av 26. mai 2002 om legevirksomhet.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Jarle Golten Smørdal utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter.

Konstituert førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Benedicte Hordnes konstitueres som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av protokoller til Traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 om Bulgarias, Estlands, Latvias, Litauens, Romanias, Slovakias og Slovenias tiltredelse.