Offisielt fra statsråd 21. oktober 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 21. oktober 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. oktober 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Sven Erik Svedman utnevnes til sendemann i Tel Aviv med rang som ambassadør fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Prosjektleder Bjørn Bredesen utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Tor Langbach utnevnes til dommer i Trondheim byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utredningsleder Petter Knutzen konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet til og med 30. september 1995.

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St.meld. nr. 9 Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1992 og (1994-95) 1993

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 4 Om lov om endringer i straffeloven m m(1994-95)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 5 Om endring av lov 31. mai 1974 nr. 19 om (1994-95) konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale om samarbeid mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering innen kultur, utdannelse og vitenskapelig forskning.

Undertegning av en protokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Latvia om det avtalerettslige grunnlag for de bilaterale norsk-latviske forbindelser.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en avtale mellom Norge og Russland om gjensidig fremme og beskyttelse av investeringer.

Klage fra Tingfart A/S på Utenriksdepartementets vedtak av 12. november 1993 om krav om tilbakebetaling av tildelte midler under den midlertidige tilskuddsordning for deler av NOR-flåten for M/S "Tingholm" avslås.

Lagt inn 28 oktober 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen