Offisielt fra statsråd 21. september 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. september 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.
(Pressemelding)

 

 

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddlavgiften.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 21. november 1905 nr. 9949 om anlegg for telegraf, telefon og lignende meddelelsesmidler og forskrift 15. oktober 1926 nr. 3463 om tillatelse til anlegg og drift av privat radiotelegraf- og radiotelefonstasjon for almindelig offentlig korrespondanse på Svalbard. Forskriften trer i kraft straks.

2. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndighet til Samferdselsdepartementet til å oppheve forskrift etter luftfartsloven § 12-4 om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart.

Delegasjon av myndighet til Samferdselsdepartementet til å fastsette forskrifter etter luftfartsloven § 12-4 om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart.

3. Styrer, utvalg

Landbruksdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede virkningene av odelsloven og eventuelt fremme forslag om endringer i lovgivningen basert på disse virkningene:

Leder:
Professor Thor Falkanger, Bærum

Nestleder:
Bonde Kirsten Indgjerd Værdal, Inderøy

Medlemmer:
Student Maren Hersleth Holsen, Eidsberg
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
Bonde Torstein Amund Opdahl, Grue
Gårdbruker Lars Kveberg, Stor-Elvdal
Fylkesordfører Merethe Storødegård, Stjørdal
Landbruksdirektør Maj-Brit Svastuen, Sel

4. Klagesaker m.v

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Jan Leithe over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 17. august 2001 om å avvise klage på ekspropriasjonsvedtak av 28. juni 2001 vedrørende Leithes grunn i Kristiansund kommune. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Arkivleder Marit Andersen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter etableres ved institutt for menneskerettigheter på Universitetet i Oslo.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen ”Natur og myte – romerske landskaper fra 1600- og 1700-årene” ved Nasjonalgalleriet. Garantien gjelder i tidsrommet 1. oktober 2001 til 24. januar 2002.

Samferdselsdepartementet

Staten garanterer overfor konkursboet til Enitel AS for utgifter til drift for fem ukedager fra og med 17. september 2001. Garantien begrenses oppad til NOK 7,3 mill.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av premietillegg til folketrygden for motorvogner.

( For saker som gjelder statsbudsjettet 2001 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2001)