Offisielt fra statsråd 22. august 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. august 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

St prp nr 81 (1996-97) Billighetserstatninger av statskassen

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040002#docSt meld nr 61 (1996-97) Om eierskap i næringslivet

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift trer i kraft fra 1. september 1997.

3.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av en norsk forhandlingsdelegasjon til Oslo-konferansen 1. - 19. september 1997 om et internasjonalt totalforbud mot anti-personellminer:

Statssekretær Jan Egeland, Utenriksdepartementet, leder Ambassadør Johan Ludvik Løvald, nestleder, ambassaden i Ottawa Delegerte: Ministerråd Steffen Kongstad, Norges faste delegasjon i Genevé Ambassaderåd Roald Næss, Den norske ambassade i Stockholm Byråsjef Gro Nystuen, Utenriksdepartementet CD-rådgiver Jørn Gjelstad, Utenriksdepartementet Førstekonsulent Torun Dramdal, Utenriksdepartemenret Ambassadesekretær Unni Kløvstad, FN-delegasjonen i New York Førstekonsulent Klaus Værnø, Forsvarsdepartementet Major Viktor Asplund, Forsvarets overkommando Rådgiver: Generalsekretær Halle Jørn Hanssen, Norsk folkehjelp

4.Klagesaker mv

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Drøbak Montessori Skole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak om tilsagn om tilskudd til reformrelaterte investeringskostnader i forbindelse med innføring av obligatorisk skolestart for 6-åringer. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Varden skole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak om tilsagn om tilskudd til reformrelaterte investeringskostnader i forbindelse med innføring av obligatorisk skolestart for 6-åringer. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage av 22. mai 1997 fra Per Idar Vingebakken på Landbruksdepartementets vedtak av 16. desember 1996 tas ikke til følge.

5.Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statssekretær Sten Reinhart Helland gis etter søknad avskjed i nåde fra 22. august 1997.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Canberra, Wellington, Nuku'alofa, Port Moresby og Suva, ambassadør Kjell-Martin Frederiksen, utnevnes tillike til sendemann i Rarotonga, med rang som ambassadør.

Spesialrådgiver Per Thelin Haugestad utnevnes til sendemann i Nairobi, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialråd Knut Vollebæk utnevnes til sendemann i Paris, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartmentet bestemmer.

Assisterende direktør Arild Eik i NORAD utnevnes til sendemann i Harare med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd ved ambassaden i Madrid, Håvard Austad, beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Tarald Osnes Brautaset utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tanja Heiberg Storm utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jørg Willy Bronebakk utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Arne Lundby utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i Madrid med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Sigvald Tomin Hauge utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Redaktør Arne Karstad utnevnes til presseråd ved ambassaden i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Else Berit Eikeland utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Direktør Ruth Didriksen utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Skattefogd Steinar Nyhus beskikkes som fylkesskattesjef i Vest-Agder med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Bjørn Fredriksen beordres til stillingen som Supreme Allied Commander Europe Representative med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Dag Malde utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch utnevnes til riksadvokat med tiltredelse 1. september 1997.

Ekspedisjonssjef Morten Ruud utnevnes til departementsråd i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Stein Sægrov utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Odd Einar Larsen beskikkes som jordskiftedommer ved Sør-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Ola Hauge beskikkes som jordskiftedommer ved Sør-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Rune Berentsen beskikkes som jordskiftedommer ved Marnar jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Geir Uglum konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 1. juli 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Avtalen av 27. januar 1997 om en ny låneordning (NAB) for Det internasjonale valutafondet (IMF) tiltres.

Landbruksdepartementet

Det gis foreløpig samtykke til å yte et midlertidig lån på 2 mill kroner til Drevsjø Trelast AS med forfall 30. september 1997.

Søknad fra Statens vegvesen om odelsfrigjøring av gnr 81 bnr 1 i Råde kommune i Østfold innvilges med den følge at gnr 81 bnr 11, Ihleby i Råde i Østfold frigjøres for odel, jf odelsloven § 30.

Tidligere vedtak om å bevilge jordbærprodusent Jørund Magnus Kalvehagen en erstatning på kr 990 000 opprettholdes.

Miljøverndepartementet

Vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning i Råde og Rygge kommmuner i Østfold fylke.

Utvidelse av det geografiske virkeområdet til forurensningsloven § 74 femte ledd og opphevelse av midlertidige forskrifter om inngrep på det frie hav.

Olje- og energidepartementet

Skafså Kraftverk ANS. Tillatelse til planendringer i forbindelse med utbygging av Skree og Gausbu kraftverker i Skafsåvassdraget i Tokke kommune i Telemark.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Braathens SAFE for drift av flyruten Tromsø-Murmansk v.v.

Fastsettelse av endelige bevilgninger til egenkapital og lån, samt overdragelse av eiendeler og arbeidskapital i forbindelse med etableringen av Posten Norge BA og NSB BA.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om sommertid for årene 1998, 1999, 2000 og 2001 fastsettes.

Lagt inn 22 august 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen