Offisielt fra statsråd 22. desember 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. desember 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-044002#docSt.meld. nr. 27 (1999-2000) Barnehage til beste for barn og foreldre

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-044003#docSt.meld. nr. 25 (1999-2000) Om fri rettshjelp

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-054001#docOt.prp. nr. 22 (1999-2000) Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-054002#docOt.prp. nr. 26 (1999-2000) Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk og i enkelte andre lover linkdoc028005-044001#docSt.meld. nr. 24 (1999-2000) Om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-054003#docOt.prp. nr. 25 (1999-2000) Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m. linkdoc030005-044001#docSt.meld. nr. 26 (1999-2000) Om verdiar for den norske helsetenesta

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringer i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering mv. for boliger.

Besl. O. nr. 48 Lov nr. 99

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endring i passloven (økt passgebyr).

Besl. O. nr. 37 Lov nr. 100

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

Besl. O. nr. 36 Lov nr. 101

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner.

Besl. O. nr. 45 Lov nr. 102

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 om lov om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond).

Besl. O. nr. 40 Lov nr. 103

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven). Loven trer i kraft fra 1. januar 2000.

Besl. O. nr. 44 Lov nr. 104

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 14. desember 1999 til lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova).

Loven trer i kraft fra 1. januar 2000.

Besl. O. nr. 30 Lov nr. 105

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 14. desember 1999 til lov om endringer i sjøfartslovgivningen mv.

Loven trer i kraft fra 1. januar 2000.

Besl. O. nr. 31 Lov nr. 106

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringar i lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Besl. O. nr. 39 Lov nr. 107

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Besl. O. nr. 32 Lov nr. 108

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon 1267 av 15. oktober 1999, om begrensede sanksjoner mot Taliban (det såkalte ”Afghanistans Islamske Emirat”).

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift for garantiordning og forskrift om arbeidsledighetstrygd i fiske.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet fastsatt ved kgl. res. 27. juni 1997.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 4. desember 1992 til sosialtenestelova.

4.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og stedfortredere oppnevnes til behandlingsorgan og klagenemnd i henhold til midlertidig lov av 4. mars 1999 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven):

Behandlingsorganet skal bestå av:

Sorenskriver Anne-Marie Stoltz (leder) Høyskolelektor Eilef Meland Sjefredaktør Tor Bjarne Bore

Stedfortredere:

Sorenskriver Nils Dalseide (leder) Adm. direktør Michael Tetzschner Sosialøkonom Anne Liv Reistad

Klagenemnden skal bestå av:

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen (leder) Professor Anne-Lise Seip Advokat Bjørg Ven

Stedfortredere:

Lagdommer Trude Sæbø (leder) Spesiallærer Kari Pahle Advokat Erik Keiserud

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere mål og virkemidler i boligpolitikken:

Styreleder Kristian Wibe, Steinkjer (utvalgsleder) Professor Asbjørn Rødseth, Oslo Forsker Kari Skrede, Oslo Siv.ark. Nina Kielland, Trondheim Boligsjef Anne Aaker, Trondheim Administrerende direktør Per Eggum Mauseth, Oslo Forsker Jens Halvdan Mosli, Mortenhals

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2000 – 31. desember 2002:

Advokat Gudmund Knudsen, leder, Varamedlem: Regjeringsadvokat Bård Tønder Lagdommer Sveinung Koslung, nestleder, Varamedlem: Rådgiver Annette Selmer Lovrådgiver Liv Synnøve Taraldsrud Varamedlem: Avdelingsdirektør Henriette Munkeby Advokat Johan Kr. Øydegaard, Varamedlem: Direktør Sigrun Vågeng Advokat Ingebjørg Harto, Varamedlem: Seksjonssjef Vidar Lindefjeld Advokat Jacob Wahl, Varamedlem: Advokat Karen Sofie Steen Rådgiver Gro Granden, Varamedlem: Sekretariatsleder Pål Gundersen

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til nytt styre i Norges Eksportråd for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2001:

Konserndirektør Kaci Kullmann Five, Bærum (leder) Visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen, Sørum (medlem) Styreformann Sylvi Lem, Vågsøy (medlem) Avdelingsleder Norvald Mo, Oslo (medlem) Konserndirektør Wenche Nistad, Oslo (medlem) Prosjektdirektør Ove Røssland, Rosendal (medlem) Direktør Jon Vea, Asker (medlem) En representant for de ansatte i Norges Eksportråd

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel:

Direktør Pål Gudmund Bergan, Asker (leder) Direktør Kari Kveseth, Oslo (nestleder) Direktør Arne Bjørlykke, Trondheim Sikkerhetssjef Evelyn Wallace Foshaug, Halden Konsulent Esther Kostøl, Oslo Fagmedarbeider Erik Martiniussen, Bergen Professor Erik Pettersen, Oslo

5. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Seletunstiftelsen over Justis- og politidepartementets vedtak 11. september 1998 om avslag på søknad om godkjenning til å avholde lotteri ved oppstilling av utbetalingsautomat, tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Arne Roy Walther oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Konstituert avdelingsdirektør Sven Erik Svedman utnevnes til ekspedisjonssjef (protokollsjef) i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Kim Traavik utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert ambassaderåd Ole Andreas Lindeman utnevnes til ambassaderåd og beordring til fortsatt tjeneste ved ambassaden i Moskva.

Rådgiver Merete Lundemo utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Tom Holter utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstekonsulentene Ørnulf Røhnebæk og Aud Ingvild Slettemoen og dommerfullmektig Knut Erik Sæther konstitueres som lovrådgivere i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert dommer Geir Tonning som dommer ved Ryfylke sorenskriverembete i en periode på inntil tre måneder fra og med 1. januar 2000.

Samferdselsdepartementet

Direktør Per-Arne Skogstad beskikkes som direktør for Luftfartstilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert underdirektør Christine Furuholmen konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 1. september 2000 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Vollebæk med ektefelle ved offisielt besøk til India, Nepal og Bhutan 7. – 15. januar 2000.

Fiskeridepartementet

Statsbudsjettet 1999 – overskridelse av kap. 1067. Trafikksentraler mot tilsvarende merinntekter på kap. 4067.

Justis- og politidepartementet

Permisjon for sorenskriver Jostein W. Rovik fra 19. oktober 1999 til oktober 2003.

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles 278 500 000 kroner og Landslaget Fysisk Fostring i Skolen tildeles 1 140 000 kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 1999 til idrettsformål.

Miljøverndepartementet

Forvaltningsansvaret for statens aksjer i Norsk Avfallshandtering AS overføres fra Miljøverndepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. januar 2000.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av nye vedtekter for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK).

Sammenslåing av konsul Westzynthius’ legat til understøttelse av sjømenn av handelsflåten og Sjømennenes Hjelpefond for Norge med virkning fra 1. januar 2000.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fornyet konsesjon for eie og drift for samtlige av IFE’s atomanlegg på Kjeller og i Halden til og med 31. desember 2008.

Lagt inn 22. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen