Offisielt fra statsråd 22. februar 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. februar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 42 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 123/2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarknadsdirektivet) i vedlegg IV til EØS-avtala (Energi)

St.prp. nr. 43 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 139/2001 av
9. november 2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1980/2000 om ei revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke i EØS-avtala

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 38 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff m.v. (straffegjennomføringsloven) med unntak av lovens § 10 c trer i kraft 1. mars 2002.
§ 10 c om overgangsbolig trer i kraft fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
Se også pkt. 3 og 4)


3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Endringer i forskrift 1. februar 2002 nr. 97 om endringer i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) fastsettes.

Forskrifter til lov om gjennomføring av straff fastsettes.
(Se også pkt. 2 og 4)

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 16. desember 1977 nr. 15 § 1G nr. 1 og 2 om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak, og opphevelse av forskrift 16. desember 1988 nr. 1034 om gebyr for uttalelser iht. byggeforskrift 1987 kap. 14:15, fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av myndighet etter straffegjennomføringsloven § 5, 4 ledd til
Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt 2 og 3)

5. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 2002 –
29. februar 2004:

Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Justitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Oslo
Lagdommer Eystein F. Husebye, Oslo
Nestleder i Høyesterettssekretariatet Siri Berg Paulsen, Drammen
Sorenskriver Kirsti Ramberg, Harstad
Lagdommer Karin Stang, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Lagdommer Dag Stousland, Bærum
Redaksjonssjef Inger Tellefsen, Oslo
Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland

6. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Tolga Østfjell Villreinområde av 1. juni 1998 og fra Villreinrådet i Norge av 2. juni 1998 over Landbruksdepartementets vedtak av 18. mai 1998, der konsesjon ble innvilget etter reindriftsloven § 5, tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Bedriftsrådgiver Martin Skancke utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
( Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Damaskus, ambassadør Svein Sevje, utnevnes tillike til sendemann i Beirut, med rang som ambassadør.

Sendemann i Kampala, ambassadør Tore Gjøs, utnevnes tillike til sendemann i Bujumbura, med rang som ambassadør.

Konstituert avdelingsdirektør Ståle Torstein Risa utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Margaret Slettevold utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Roma med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Jo Sletbak utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Omar Salim Abubakar Bajaber utnevnes til ulønnet konsul i Mombasa, Kenya.

Justis- og politidepartementet

Konstituert underdirektør Tove Merete Voldbæk utnevnes til dommer i Oslo skifterett og byskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Åremålsbeskikkelse av Arbeidsrettens formann Tor S. Mehl som formann for Arbeidsretten for en periode på tre år fra 1. september 2002.

Åremålsbeskikkelse av Arbeidsrettens nestformann Hanne Inger Bjurstrøm som nestformann for Arbeidsretten for en periode på tre år fra 1. september 2002.

Kultur- og kirkedepartementet

Seniorrådgiver Øyvind Danielsen utnevnes til underdirektrør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Beskikkelse av jordskiftekandidat Torbjørn Hjartåker som jordskiftedommer ved Sør-Rogaland jordskifterett fra 1. april 2002.

8. Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Regjeringen i Folkerepublikken Kinas spesielle administrasjonsområde Hong Kong til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue fra skipsfart.

Olje- og energidepartementet

Befring Kraft As gis tillatelse til bygging av Befring kraftverk i Breimvassdraget, Jølster kommune, Sogn og Fjordane