Offisielt fra statsråd 22. januar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. januar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om oppheving av lov 4 juni 1976 nr 39 om pengelotteri.

Besl O nr 31 Lov nr 4

(Se også pkt 2 Forskrifter og pkt 5 Andre saker)

2.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Opphevelse av forskrift 9. juli 1976 nr 2 om Pengelotteriet.

(Se også pkt 1 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 5 Andre saker)

3.Klagesaker m.v.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra Norsk Hydro over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 20. juli 1998 om å avslå søknad om opprettelse av permanent område med forbud om oppankring og fiske på Visundfeltet. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Kingston, St. John’s, Castries, Basseterre og Port of Spain, ambassadør Brit Løvseth utnevnes tillike til sendemann i Bridgetown, med rang som ambassadør.

Ambassaderåd ved ambassaden i Bonn, Helge Skaara, utnevnes til underdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Bjørn Johannessen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Islamabad, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans og tolldepartementet

Forskningsdirektør Øystein Olsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Kjell Narve Ludvigsen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste som sjef for Distriktskommando Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Lars Johan Sølvberg utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste som sjef for 6. divisjon med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter av Bjørn Rudjord fram til 1. mai 1999, Olav Helge Thue fram til 1. juli 1999 og Elisabeth Hugem fram til 1. mai 1999.

Kommunal- og regionaldepartementet

Hanne Finstad konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 1999.

Kulturdepartementet

Rådgiver Rigmor Duun Grande utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Harald Dovland utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Controllersjef Harald Henriksen utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Overlege Finn W. Krohn og rådgivende overlege Jogeir Eikeland utnevnes til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten, med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Rådgivende overlege Liv Haugen utnevnes til fylkeslege i Sør-Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av dokument av 19. juni 1997 om endring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konstitusjon og ILO-konvensjon nr 176 om sikkerhet og helse i bergindustrien av 22. juni 1995

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr 178 om tilsyn med sjøfolks arbeids- og levevilkår av 22. oktober 1996, ILO-konvensjon nr 179 om rekruttering og arbeidsformidling av sjøfolk av 22. oktober 1996 og ILO-konvensjon nr 164 om helsevern og helsetjeneste for sjøfolk av 8. oktober 1987.

Ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av Europarådets strafferettslige konvensjon av 4. november1998 om korrupsjon.

Undertegning av Femte protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) i Verdens handelsorganisasjon.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program innen forskning, analyse og forsøk innen feltene sysselsetting og arbeidsmarkedspolitikk (1998-2000).

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Opphevelse av ”Instruks for departementenes informasjonssekretær og kontorer”

gitt ved kongelig resolusjon av 3. mars 1984.

Finans- og tolldepartementet

Nedleggelse av statens styre for Pengelotteriet.

(Se også pkt 1 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 2 Forskrifter)

Kulturdepartementet

Innlemmelse av pengespillet Flax i Norsk Tipping AS’ spillportfølje skjer med virkning fra 22. januar 1999.

Etablering av spill på Norsk Tipping AS’ spillekort skjer med virkning fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

Fastsettelse av hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 1999.

Tillatelse til Norsk Kulturråd til omdisponering av 4,8 mill kroner av disponerte midler.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Buskerud 1997-2000 godkjennes.

Lagt inn 22. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen