Offisielt fra statsråd 22. juni 2001

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. juni 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Proposisjoner og meldinger

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 54 (2000-2001)

Norsk klimapolitikk

(Pressemelding)

  1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap trer i kraft 1. juli 2001.

Lov 21. desember 2000 nr. 125 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover trer i kraft 1. juli 2001.

  1. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om åremålsstillinger i politiet.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om helsemessig og sosial beredskap.

Fastsettelse av forskrift om endring av reglement nr. 3047 for forberedelse av rekvirering av bygninger til Totalforsvaret ved beredskap og i krig.

Fastsettelse av forskrift om endring av reglement nr. 3081 for rekvisisjoner til sivile formål ved beredskap og i krig.

  1. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Kiev, ambassadør Jostein Helge Bernhardsen, utnevnes tillike til sendemann i Minsk med rang som ambassadør.

Páll Marvin Jónsson utnevnes til ulønnet konsul på Vestmannaeyjar, Island.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Janne Sollie åremålsbeskikkes til direktør ved Direktoratet for naturforvaltning for en periode av 6 år, fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.

(  Pressemelding)

  1. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Jørgen Kosmo oppnevnes som settestatsråd for statsråd Hanne Harlem ved Justis- og politidepartementets utøvelse av statens partsrettigheter i sivil sak mellom Amelia Riis og staten ved Justis- og politidepartementet om erstatning for tap voldt ved Oslo skifteretts behandling av boet etter avdøde Kristoffer Olsen.

(Pressemelding)

 

Overføring av myndighet etter lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser kapittel 11 fra Nærings- og handelsdepartementet til Barne- og familiedepartementet med virkning fra 1. juli 2001.

(Pressemelding)

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Cermaq ASA fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. juli 2001.

(Pressemelding)

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Mexico av 27. november 2000.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2002 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

(Pressemelding)

Inngåelse av en luftfartsavtale samt et omforent memorandum mellom Norge og Chile.

(Pressemelding)

Tiltredelse til Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved offisielt besøk til Kina 27. – 29. juni 2001.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Benin om konsolidering av Republikken Benins gjeld til Norge.

(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ikraftsetting av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kasakhstan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 3. april 2001.

Justis- og politidepartementet

Endringer i distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Vedtektene for Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre oppheves fra 1. januar 2002.