Offisielt fra statsråd 22. mai 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mai 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

I. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St prp nr 67 (1997-98) Jordbruksoppgjøret 1998 Endringer i statsbudsjettet for 1998 m.m.

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 64 (1997-98) Om midlertidig lov om arbeidsgivers avsetninger i Norges Bank og endringer i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Justis- og politidepartementet

St prp nr 68 (1997-98) Billighetserstatninger av statskassen

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-030003#docSt prp nr 66 (1997-98) Om den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 3.-19. juni 1997

II. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om endringer i lov 26 juni 1953 nr 11 om pensjonsordning for apoteketaten og i lov 1 juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i pensjonsordning for apoteketaten. Lov nr. 29 Besl. O. nr. 39. Loven trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 1998. Lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter. Lov nr. 30 Besl. O. nr. 40. Loven trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr 10 mm Lov nr. 31 Besl. O. nr. 46

Kulturdepartementet

Lov om endringer i kringkastingsloven Lov nr. 32 Besl. O. nr 45. Loven trer i kraft 1. juni 1998.

III. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om midlertidig stans i tildeling av tillatelse til utskiftning og ombygging av fiskefartøy fastsettes.

IV. Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Narco Polo AS over Arbeids- og administrasjonsdepartementets vedtak av 20 februar 1998 om avslag på søknad om generell dispensasjon for utleie av leger og sykepleiere for en periode på to år. Klagen tas ikke til følge.

V. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Geneve Ole Lundby utnevnes til underdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Elin Østebø Johansen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Geneve med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Dag Briseid utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Roma med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Else Berit Eikeland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Torbjørn Flørenes utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fungerende underdirektør Vidar Ovesen konstitueres til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Gunnar Andresen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

VI. Andre saker

Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området , og tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island.

Fastleggelsen av tripunktet (69·35’00”N 13·16’00”W) mellom Norge, Danmark og Island i havområdet mellom Jan Mayen, Grønland og Island, bekreftes under forutsetning av at regjeringene i Kongeriket Danmark og republikken Island også bekrefter dette.

Ratifikasjon av frihandelsavtale av 19. juni 1997 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Marokko, og protokoll mellom Norge og Marokko om handel med landbruksvarer av 19. juni 1997.

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Slovenias regjering om internasjonal transport av passasjerer og gods på vei.

Inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om samarbeid innenfor bekjempelse av kriminalitet.

Økt garantiansvar for norske utstillinger i Russland i forbindelse med statsbesøket til Russland 25.-29. mai 1998.

Miljøverndepartementet

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond skal forvalte Statens miljøfond etter fastsatte retningslinjer.

Myndighet til å foreta endringer i retningslinjene delegeres til Miljøverndepartementet i samråd med Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Olje- og energidepartementet

Øst-Telemarkens Brukseierforening – ny reguleringskonsesjon i Mårelven.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til det makedonske flyselskapet Interimpex-Avioimpex, for drift av flyruter mellom Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Norge v.v.

Lagt inn 22 mai 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen