Offisielt fra statsråd 22. mars 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

22. mars 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ot prp nr 37 (1995-96) Om lov om endringer i enkelte lover som følge av norsk ratifikasjon av De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 St prp nr 37 (1995-96) Om samtykke til
  1. ratifikasjon av De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982, med tilhørende norske erklæringer,
  2. tiltredelse til avtale av 28. juli 1994 om gjennomføring av del XI i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982

Forsvarsdepartementet

St prp nr 38 (1995-96) Om ny befalsordning i Forsvaret

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 38 (1995-96) Om lov om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) - klagenemnd i utlendingssaker m.v. Ot prp nr 41 (1995-96) Om lov om endringer i tvistemålsloven (rettsmekling)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 40 (1995-96) Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m. linkdoc#docSt prp nr 39 (1995-96) Om investeringskostnadene ved grunnskolereformen

Landbruksdepartementet

St prp nr 40 (1995-96) Om reindriftsavtalen 1996-97, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1996 St meld nr 31 (1995-96) Om Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1993 og 1994

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 39 (1995-96) Om lov om endringer i lov 27 november 1992 nr 117 om offentlig støtte

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd
Besl O nr 39 Lov nr 16. Loven trer i kraft straks.

3.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Sigve Brekke gis avskjed i nåde som statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 22. mars 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Jan Arvesen utnevnes til sendemann i Lisboa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Knut Solem utnevnes til sendemann i Singapore, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Torbjørn Holthe utnevnes til ministerråd ved ambassaden i New Delhi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Carl Schiøtz Wibye utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Cairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Karl-Ludwig Koenen utnevnes til ulønnet konsul i Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Morten Tiller utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Underdirektør Elisabeth Bødtker Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Kjell Ese utnevnes til politimester i Sogn med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Høyesterettsadvokat Hans Martin Stenberg-Nilsen oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle Håkon Wikers anmeldelse av Per Ståle Lønning og Carl I. Hagen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert byråsjef Sverre Johan Kvale utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lovrådgiver Tor Mehl åremålsbeskikkes som nestformann i Arbeidsretten for perioden 1. september 1996 til 31. august 1999.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Kristin Nummedal utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Torgeir Gjølberg utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Ekspedisjonssjef Håvard Holm beskikkes midlertidig som direktør ved Statens forurensningstilsyn for 1 1/2 år med tiltredelse 1. april 1996.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Kontorsjef Finn Aasheim utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utreder Constance M. Holtermann beskikkes midlertidig som juridisk kyndig medlem av Trygderetten inntil 31. desember 1996 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og ratifikasjon av avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike om trygd og inngåelse av overenskomst om refusjon av utgifter på trygdeområdet mellom de kompetente myndigheter i Kongeriket Norge og Republikken Østerrike.

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å overføre NOK 6 568 800 til samarbeidsprosjekt i Colombia mellom den Internasjonale Røde Kors-komiteen og Colombia Røde Kors.

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på NOK 6 568 800 til den Internasjonale Røde Kors-komiteens appell for Colombia for 1996.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstiteurt byråsjef Sverre Johan Kvale utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til flyselskapet Braathens SAFE for drift av luftruta Oslo - Jersey v.v.

Konsesjon til det amerikanske flyselskapet United Airlines for drift av luftruter mellom Norge og USA.


Lagt inn 22 mars 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen