Offisielt fra statsråd 22. oktober 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. oktober 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov av 29. januar 1999 nr. 5 og lov av 16. april 1999 nr. 18 (om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner) samt lov av 29. januar 1999 nr. 6 (om interkommunale selskaper) trer i kraft fra 1. januar 2000.

2.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere ekspedisjonssjef Kjell Halvorsen fritas fra sine verv som stedfortredende medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Ekspedisjonssjef Åge Grutle oppnevnes som nytt norsk stedfortredende medlem av de respektive Råd.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til statens forhandlingsutvalg for statlige støttetiltak for fiskerinæringen for 2000:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, Fiskeridepartementet, leder Underdirektør Roger Nordhagen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Konsulent Turid Mette Lien, Finansdepartementet

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg som skal utrede petroleumsbeskatningen:

Leder: Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal, Oslo Medlemmer: Førsteamanuensis Diderik Lund, Oslo Advokat Jan Syversen, Oslo Seniorøkonom Eirik Wærness, Stavanger Rådgiver Karine Berg, Oslo Avdelingsdirektør Morten Evjenth Lindbäck, Oslo Forsker Karine Nyborg, Oslo

3.Klagesaker m.v.

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Arendals Dampskibsselskabs Pensjonskasse over Finans- og tolldepartementets vedtak 12. mai 1999 på søknad om dispensasjon fra kravet til ansvarlig kapital. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Fylkesarbeidssjef Jostein Solberg utnevnes til statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse 25. oktober 1999 kl. 0800.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i New Delhi, ambassadør Truls Hanevold utnevnes tillike til sendemann i Thimpu (Bhutan), med rang som ambassadør.

Byråsjef Anne Rikter-Svendsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Tor Vestlie utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Grete Ek Ulland utnevnes til ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII til også å omfatte rådsforordning (EF) nr. 323/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av EDB-baserte reservasjonssystemer (CRS).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse av rådsforordning (EF) nr. 925/1999 om registering og bruk i Fellesskapet av visse typer ombygde sivile subsoniske jetfly med fornyet sertifikat som angir samsvar med normene i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 3. utgave (juli 1993).

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Senegals Regjering om restrukturering av Republikken Senegals gjeld.

Kommunal- og regionaldepartementet

Omdisponerig av midler til mottak av flyktninger fra Kosovo til humanitære tiltak og gjenoppbygging i Balkan-regionen.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelse i tilknytning til Ormen Lange-feltet.

Valsøyfjord Kraftverk AS gis tillatelse til å erverve fallrettighetene i Grytåavassdraget og overføring av reguleringskonsesjonen for Englivatn i Halsa kommune.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Aeroflot Russian International Airlines for drift av flyruter mellom Russland og Norge v.v.

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Iran Air for drift av flyrute mellom Iran og Norge v.v.

Lagt inn 22. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen