Offisielt fra statsråd 22. oktober 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. oktober 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 4 (2004-2005)
Om samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 14 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter om endring av konvensjonens kontrollsystem, av 13. mai 2004

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2004-2005)
Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m.

2. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes og gjenoppnevnes til Innstillingssrådet for dommere for perioden 1. november 2004 til og med 31. oktober 2008:

Lagmann Erik Melander, Oslo
Personlig varamedlem: Lagdommer Fridtjof Mohr, Hamar
Rådgiver Bernt Bull, Oslo
Personlig varamedlem: Sykepleier Rigmor Kofoed-Larsen, Lillehammer
Advokat Per Norvald Sperre, Ålesund
Personlig varamedlem: Advokat Helge Aarseth, Molde (ny)

Følgende medlemmer og varamedlemmer gjenoppnevnes til Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2004 til og med 31. oktober 2008:

Sorenskriver Jon Høyland, Hafrsfjord
Personlig varamedlem: Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen, Oslo
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
Personlig varamedlem: Advokat Frode Sulland, Oslo

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Seniorrådgiver Fredrik Solvang utnevnes til underdirektør ved Statsministerens kontor.

Justis- og politidepartementet

Leder av fylkesnemnda for sosiale saker, Peter Mathias Sellæg, utnevnes til tingrettsdommer ved Salten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Robert Versland utnevnes til tingrettsdommer ved Lister tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagmann/avdelingsleder Martin Tenold utnevnes til sorenskriver ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ivar Sølberg utnevnes til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Lillian Skranefjell utnevnes til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Ronny Bølgen utnevnes til tingrettsdommer ved Midhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiinspektør Sigbjørn Bjerkem konstitueres som politimester i Nord-Trøndelag for den periode Trond Prytz har permisjon for å tjenestegjøre som statssekretær i Justis- og politidepartementet, dog ikke utover 31. desember 2007.

Kommunal- og regionaldepartementet

Nemndleder Birgitte Ege utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning 789/2004/EF om overføring av laste- og passasjerskip mellom registre innen fellesskapet og om opphevelse av rådsforordning 613/91/EØF.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsdirektiv 2004/72/EF til utfylling av markedsmisbruksdirektivet.

Landbruks- og matdepartementet

Odelsfrigjøring på gnr. 19 bnr. 1 i Lillesand kommune, Aust-Agder, med hjemmel i odelsloven § 30.

Det settes som vilkår for odelsfrigjøringen at eiendommen skal nyttes til makeskifte i forbindelse med veijordskifte i området som pågår for Aust-Agder jordskifterett.