Offisielt fra statsråd 23. april 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. april 1998.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-040007#docSt meld nr 31 (1997-98) Om Noregs deltaking i den 52. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 51. generalforsamling

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050015#docOt prp nr 54 (1997-98) Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030019#docSt prp nr 54 (1997-98) Om grønne skatter linkdoc006005-030020#docSt prp nr 56 (1997-98) Om samtykke til endring i IMFs statutter om spesielle trekkrettigheter og om samtykke til økning av medlemslandenes kvoter

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-040002#docSt meld nr 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050003#docOt prp nr 53 (1997-98) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak) linkdoc016005-040002#docSt meld nr 28 (1997-98) Oppfølging av HABITAT II. Om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren

Miljøverndepartementet

St meld nr 29 (1997-98) Norges oppfølging av Kyotoprotokollen

2. Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Fabi Partner AS over Arbeids- og administrasjonsdepartementets vedtak av 20. februar 1998 om avslag på søknad om generell dispensasjon for utleie av sykepleiere og leger i Rogaland og Oslo, alternativt som en prøveordning som evalueres etter avsluttet prøveperiode, tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Knut Jønholt over departementets vedtak av 6. november 1997, om å lempe på konsesjonsvilkårene ved å tillate fradeling av gnr. 41/12 i Kviteseid kommune, fra resten av driftsenheten, tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Utnevning av spesialrådgiver Helga Hernes til sendemann i Wien med rang som ambasssadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Utnevning av underdirektørene Magnhild Bjørseth, Ola Brattegard, Rut Harildstad, Halvard P. Johansen og Tore Riise til avdelingsdirektører i Fiskeridepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av kontreadmiral Eivind Colin Hauger-Johannessen til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordring til tjeneste som stabssjef i Forsvarets overkommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Utnevning av brigader Jan Fredrik Blom til generalmajor i Hæren og beordring til stillingen som sjef for Forsvarets overkommando/Etterretningsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Utnevning av kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Georg Indresand jr til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Utnevning av herredsrettsdommer Rannveig Sjøvoll og advokatfullmektig Ivar Drevland til lagdommere i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Utnevning av underdirektør Anne Kristin Herse til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Konstitusjon av lagdommer Håkon Rastum som dommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Konstitusjon av advokat Geir Tonning som dommer ved Ryfylke sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og frem til oktober 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utnevning av rådgiver Ann Helen Elgsæther til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Utnevning av førstekonsulent Harald Andre Ryen til byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Utnevning av rådgiver Ruth Anne Andersen til byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Utnevning av rådgiver Finn Gjone, advokat Vidar Hauge Halvorsen, avdelingsdirektør Kari Holst, kontorsjef Ole Tønseth og rådgiver Bodil Westad til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer. Utnevning av rådgiver Ulf E. Reuterdahl og rådgiver Ann L. Valle til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 97/55/EF av 6. oktober 1997 om villedende reklame. Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse av rådsforordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker. Statsgaranti for norske utstillinger i Russland i anledning statsbesøket i 1998.

Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 1998.

Miljøverndepartementet

Protokoll av 1997 til FNs konvensjon om klimaendring av 9. mai 1992, vedrørende reduksjoner i klimagassutslipp undertegnes, med forbehold om ratifikasjon. Godkjennelse av fylkesplan for Hedmark 1997-2000. Lagt inn 23. april 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen