Offisielt fra statsråd 23. april 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. april 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-040011#docSt meld nr 35 (1998-99) Om Noregs deltaking i den 53. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 52. generalforsamling

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-040008#docSt meld nr 3 (1998-99) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1998

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030014#docSt prp nr 62 (1998-99) Forsvarets bidrag i forbindelse med krisen i Kosovo

Kommunal- og regionaldepartementet

St prp nr 59 (1998-99) Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med mottak av flyktninger fra Kosovo

Kulturdepartementet

linkdoc018005-030007#docSt prp nr 60 (1998-99) Statsbudsjettet 1999. Om visse spørsmål vedrørende kap 323 Musikkformål, post 78 Ymse faste tiltak

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030026#docSt prp nr 61 (1998-99) Om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap linkdoc028005-050010#docOt prp nr 53 (1998-99) Om lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 25. mars 1999 til lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Besl O nr 46 Lov nr 20

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal drøfte strategier for sysselsetting og verdiskaping:

Utvalget skal ledes av: Professor Steinar Holden, Bærum Nestleder Jan Balstad, Nesodden Leder Randi Bjørgen, Trondheim Leder Aud Blankholm, Oslo Leder An-Magritt Aanonsen, Oslo Administrerende direktør Finn Bergesen jr., Bergen Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen, Oslo Styreleder Halvdan Skard, Bærum Visesentralbanksjef Jarle Bergo, Enebakk Nestformann Einar Johansen, Vadsø Leder Kirsten Indgjerd Værdal, Inderøy Avdelingsdirektør Randi Wilhelmsen, Oslo Ekspedisjonssjef Morten Reymert, Oslo Ekspedisjonssjef Lorents Lorentsen, Oslo Ekspedisjonssjef Petter Skarheim, Asker Forskningssjef Ådne Cappelen, Oslo

I tillegg vil Finans- og tolldepartementet oppnevne ytterligere ett medlem til utvalget.

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere tiltak for økt privatfinansiering av FoU:

Professor Arild Hervik, Molde (leder) Forskningssjef Keith Smith, Oslo (nestleder) Førsteamanuensis Tor Jakob Klette, Asker Forsker Taran Fæhn, Oslo Adm. direktør Christian Hambro, Oslo Forsker Karen Helene Midelfart Knarvik, Bergen Direktør Petter Planke, Asker Direktør Hanne Refsholt, Oslo Ass. direktør Ragnhild Sohlberg, Oslo

Utvalgets sekretariat vil bli ledet av avdelingsdirektør Geir Åvitsland fra Finansdepartementet. Sekretariatet for øvrig vil bli sammensatt fra Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Norges Forskningsråd.

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrifter av 27. juli 1990 om erstatning til fiskere og om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet:

I

Nemnd for behandling av krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2:

1. Permittert sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund 2. Spesialrådgiver Torunn Jørgensen, Oljedirektoratet Varamedlem: Sjefingeniør Kjell Arild Anfinsen, Oljedirektoratet 3. Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet Varamedlem: Rådgiver Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet

II

Nemnd for behandling av krav om erstatning for tap som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5:

1. Permittert sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund 2. Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening, Varamedlem: Seksjonssjef Anders Mjelde, Oljeindustriens Landsforening 3. Janet Bakke, Norges Fiskarlag Varamedlem: Didrik Vea, Norges Fiskarlag

III

Nemnd for behandling av søknad om kompensasjon for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten:

1. Permittert sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund 2. Rådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet Varamedlem: Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet 3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag Varamedlem: Janet Bakke, Norges Fiskarlag

IV

Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder:

1. Førstelagmann Erik A. Foss, Gulating lagmannsrett, leder Varamedlem: Lagdommer Steinar Trovåg, Gulating lagmannsrett 2. Advokat Otto Beyer, Norsk Hydro ASA Varamedlem: Administrerende direktør Nils Gulnes, Amerada Hess Norge a.s 3. Sjefingeniør Åse Katrine Thomsen, Oljedirektoratet Varamedlem: Seksjonssjef Kjell L. Nilsson, Oljedirektoratet 4. Underdirektør Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet Varamedlem: Avdelingsdirektør Arne Wåge, Fiskeridirektoratet 5. Jakob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag Varamedlem: Karl Sæther, Norges Fiskarlag

Nemndene oppnevnes med øyeblikkelig virkning og for en periode på to år.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere ulike strategier og virkemiddel som fremmer målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede:

Senterleder Sigurd Manneråk (leder), Kvinesdal Professor Jan Tøssebrø, Trondheim Kommunaldirektør Sissel Stenberg, Stavanger Prosjektleder Ann Heide Hansen, Bodø Rektor Håkon M. Pettersen, Fauske Ordfører Erling Brandsnes, Folldal Utreder/veileder Malin Brattstrøm, Lillesand Leder Gunnar Buvik (SAFO), Sarpsborg Leder Sidsel Grasli (SAFO), Oslo Lektor Vegard Ytterland (FFO), Oslo Prosjektmedarbeider Berit Vegheim (FFO), Oslo

4.Klagesaker m.v.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra Kristent Innvandrerarbeid over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 22. januar 1999 om tilskudd til landsdekkende organisasjoner. Klagen tas til følge.

Klager fra Demokratisk Forbund for Kosova, Rådgivningsgruppene i SOS-Rasisme og Rainbow Foundation over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 22. januar 1999 om tilskudd til landsdekkende organisasjoner. Klagene tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Furuseth slakteri AS og Melby slakteri AS over Landbruksdepartementets avslag på søknad om erstatning for driftsavbrudd og avledet tap etter husdyrloven. Klagene tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Klassekampen ved Frode Rønning over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 21. januar 1999 om avslag på begjæring om innsyn i brev til Samferdselsdepartementet og i brev fra Finansdepartementet. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Politisk rådgiver Hans Tormod Antonsen utnevnes til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Knut Brathagen utnevnes til ulønnet konsul i Marseille, Frankrike.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

Jan Willumsen utnevnes til ulønnet konsul i Jerevan, Republikken Armenia. (Se også pkt. 6 Andre saker)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Elin Mari Hannisdal utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Kåre Magne Dalen utnevnes til brigader i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Jo Georg Gade utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert byrettsdommer Beate Blom utnevnes til byfogd ved Bergen byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Nils Endre Engeset utnevnes til herredsrettsdommer ved Sunnmøre sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Permisjon for høyesterettsdommer Tore Schei fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og for en periode på inntil tre år.

Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder Bjørg Unstad utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Gaute Sivertsen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endelig oppgjer i betalingssystem og oppgjerssystem for verdipapir.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII ved innlemmelse av Rådsdirektiv 98/50 /EF av 29. juni 1998 om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter.

Fullmakt for Statsministeren, Utenriksministeren og Forsvarsministeren til å fremforhandle og gi sin tilslutning til NATO’s oppdaterte strategiske konsept innenfor gitte rammer.

Omdannelse av det ulønnete generalkonsulatet i Marseille, Frankrike, til ulønnet konsulat. (Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Jerevan, Republikken Armenia. (Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Finans- og tolldepartementet

Ikraftsettelse av overenskomst mellom kongeriket Norge og republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Buenos Aires 8. oktober 1997.

Olje- og energidepartementet

Sogn og Fjordane energiverk gis tillatelse til endring av manøvreringsreglementet for regulering av Vetlefjordelvi i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til Crossair for drift av flyruter mellom Basel og Oslo.

Tildeling av konsesjon til Pakistan International Airlines (PIA) for drift av flyruter mellom Pakistan og Norge.

Lagt inn 23. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen