Offisielt fra statsråd 23. april 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. april 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 32 (2003-2004)
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2003

St.meld. nr. 33 (2003-2004)
Om Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 57. generalforsamling

St.meld. nr. 34 (2003-2004)
Om samarbeidet i NATO i 2003

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 54 (2003-2004)
Om investeringar i Forsvaret
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 64 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 64 (2003-2004) Lov nr. 18

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. innen landbruk og fiske.
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Endringer i forskrifter som følge av at konkurranselovens § 4-1 om prismerking m.v. overføres til ny § 3 a i markedsføringsloven.

Forskrift 22. desember 1993 nr. 1221 om prisopplysning ved overnattings- og serveringssteder, forskrift 26. januar 1996 nr. 122 om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m., forskrift 7. juni 1996 nr. 666 om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft, forskrift av 28. november 1997 nr. 1382 om prisopplysning for tjenester, forskrift 12. desember 1997 nr. 1393 om prisopplysning for gravferdstjenester og forskrift 6. desember 1999 nr. 1256 om prisopplysning for varer, endres.

Barne- og familiedepartementet gis kompetanse til å endre og oppheve disse forskriftene.
Endringene trer i kraft 1. mai 2004

Fastsettelse av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i e-post 20. februar 2004 fra Olje- og energidepartementet til Havforskningsinstituttet. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i New Dehli, Jon Westborg utnevnes tillike til ambassadør i Thimpu, Bhutan.

Hjemmebasert ambassadør i Banjul, Cotonou, Yaoundé, Bissau, Niamey, Dakar og Libreville, Kristen Christensen utnevnes tillike til ambassadør i Lomé, Togo.

Avdelingsdirektør Carl Schiøtz Wibye utnevnes til ambassadør i Skopje, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Asle Johan Kjelsberg utnevnes til brigader i Hærens logistikkvåpen med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Lars Johan Fleisje utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst Ole Karsten Stubben utnevnes til oberst i Hærens logistikkvåpen med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene Kristin Lund og Leif Otto Strand utnevnes til oberster i Hærens logistikkvåpen med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Tom Egil Lilletvedt utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene Henry Lindbak og Frode Roalseth Flølo utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Randi Vennes utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Lene Lyngby utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygningers energibruk.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 om rapportering av hendelser innen sivil luftfart.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved uformelt miljøministermøte i Waterford, Irland 14.-16. mai 2004.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til endring av manøvreringsreglementet for Driva Kraftverk.
(Pressemelding)