Offisielt fra statsråd 23. desember 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. desember 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.


Statsministeren

Statssekretær Ole Berrefjord ved Statsministerens kontor gis etter søknad avskjed i nåde fra 23 desember 1994.

Statssekretær Svein Harald Øygard i Finans- og tolldepartementet gis etter søknad avskjed i nåde fra 23 desember 1994.

Ekspedisjonssjef Morten Wetland utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor fra 23 desember 1994.


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Budapest, ambassadør Bjørn Frode Østern utnevnes tillike til sendemann i Zagreb og Sarajevo, med rang som ambassadør.

Byråsjef Ulf Sverre Henstad Christiansen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdeprtementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Erik Berg utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Kåre Eltervåg utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Følgende oppnevnes til nytt styre i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) med virkning fra 1 januar 1995 og inntil 31 desember 1995:

  • Høyesterettsadvokat Harald Arnkværn (leder)
  • Direktør Kari Gjesteby
  • Direktør Anne-Britt Evensen
  • Advokat Arve Johnsen
  • Direktør Thor Listau
  • Sekretær Liv Undheim
  • Banksjef Anne Øian

Finans- og tolldepartementet

Advokat Per Sandvik oppnevnes til ny leder av ligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for Storbedrifter.

Fylkesskattesjef Kari Fyhn beskikkes som fylkesskattesjef i Østfold.

Fylkesskattesjef Tor Olstad beskikkes som fylkesskattesjef i Vestfold.


Justis- og politidepartementet

Dommer Bård Gaarder utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Assisterende kontorsjef Peter Mathias Sellæg utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Thore Rønning utnevnes til dommer i Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert dommer Astrid Langaas Østbø utnevnes til dommer i Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstitutert dommer Reidun Eik utnevnes til dommer i Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sissil Pettersens konstitusjon som byråsjef i Justis- og politidepartementet forlenges fram til 1 september 1995


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Tove Brekke utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Marit Aarre konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer, til og med 31. juli 1995.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 26 Lov nr

Lov om endringar i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) Besl O nr 27 Lov nr

Lov om endringar i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 28 Lov nr

Lov om endringar i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 29 Lov nr

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 30 Lov nr

Lov om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Besl O nr 31 Lov nr

Lov om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger m.v. Besl O nr 32 Lov nr Loven trer i kraft fra 1 januar 1995.


Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Besl O nr 22 Lov nr Loven trer i kraft fra 1 januar 1995.


Landbruksdepartementet

Lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) Besl O nr 23 Lov nr

Lov om endringer i lov av 22. juni 1928 nr. 27 om landets kornforsyning og opphevelse av lov av 23. februar 1951 nr. 5 om kraftfôrforsyningen. Besl O nr 24 Lov nr

Lov om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) trer i kraft fra 1 januar 1995.


Nærings- og energidepartementet

Lov om erverv av næringsvirksomhet. Besl O nr 18 Lov nr

Lov om endring i lov 31 oktober 1946 om mål og vekt. Besl O nr 25 Lov nr

Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Endring i forskrift av 17 desember 1993 til utfylling av folketrygdloven § 16-1 nr. 3 tredje ledd om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser.


Fiskeridepartementet

Forskrift om takster for kystgebyr m.v. i perioden 1. januar - 1. mai 1995.

Forskrift om losberedskapsgebyr og losingsgebyr (losgebyrer).

Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann.


Forsvarsdepartementet

Forskrift for fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold.


Nærings- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 14 juni 1985 til lov om petroleumsvirksomhet.

Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter Tolltariffens innledende bestemmelser §§ 5 og 6.

Myndigheten til å gi overgangsregler jf kapittel VI i lov om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger mv delegeres til Finans- og tolldepartementet.


Landbruksdepartementet

I medhold av lov 22 juni 1928 nr 27 om landets kornforsyning §§ 2,4 og 5 bestemmes:

  1. Den myndighet som i lovens § 2 og 4 er tillagt departementet skal ivaretas av Landbruksdepartementet.
  2. Statens kornforretning skal utføre den kontroll med utførsel og innførsel av varene i denne lov, jfr. lovens § 5 fjerde ledd.
  3. Den myndighet som er tillagt Kongen etter lovens § 5 niende ledd, delegeres til Landbruksdepartementet.
Kongelig resolusjon av 13 desember 1974 om delegasjon av myndighet etter lov 31 mai 1974 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) endres.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjenning av en avtale av 24 november 1993 vedrørende fremme av fiskerfartøyers overholdelse av internasjonalebevarings- og forvaltningstiltak på det åpne hav.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en avtale om justering av visse avtaler mellom EFTA-statene.

Ratifikasjon av en avtale undertegnet i Brussel 28 september 1994 mellom EFTA-statene i EØS om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union.


Samferdselsdepartementet

Oppheving av kongelig resolusjon av 3. mai 1946 om postgirotjenesten.


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Premiesatser for frivillig tilleggstrygd for sykepenger.

Lagt inn 20 desember 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen