Offisielt fra statsråd 23. februar 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

23. februar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 33 (1995-96) Om endringer i Norges utenriksrepresentasjon

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 26 (1995-96) Endringar i Skattelovgjevinga

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 28 (1995-96) Om lov om tomtefeste

Kulturdepartementet

St prp nr 34 (1995-96) Åpningsbalanse og aksjekapital for NRK AS

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 27 (1995-96) Om lov om endringer i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 32 (1995-96) Utbygging og drift av Visund-funnet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner
Besl O nr 36 Lov nr 9

Landbruksdepartementet

Lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven
Besl O nr 38 og Besl O nr 19 Lov nr 7
Loven trer i kraft fra 1. juli 1996.

Miljøverndepartementet

Lov om endringer i lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)
Besl O nr 37 Lov nr 7

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om opphevelse av midlertidige forskrifter om sammensetningen av havnestyret og om utvidelse av havnestyrets myndighet, Oslo kommune. Forskriften trer i kraft straks.

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 1996 - 28. februar 1998:

Avdelingssjef Inger Føyner, Oslo
Lagdommer Hanne Sophie Greve, Bergen
Avdelingsdirektør Ellinor Houm, Bærum
Lovrådgiver Tor Mehl, Oslo
Direktør Rolf I. Pedersen, Oslo
Lagdommer Karin Stang, Oslo
Avdelingsdirektør Per Stang, Lørenskog
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo
Lagdommer Eystein F. Husebye, Hamar

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter fram til 1. januar 1998:

Konsulent Odd Einar Dørum, leder

Kunderådgiver Tuula Ahola, medlem
Fiskerirettleder Kanapathipillai Sivarajah, varamedlem

Amatørkunstner/kulturarbeider David Mancilla, medlem
Morsmålslærer/tolk Zaher Shade, varamedlem

Morsmålslærer/tolk Rachanee Maria T. Holt, medlem
Høyskolelektor Kobla Tete Agbota, varamedlem

Alders-/sykehjemsbestyrer Elisabeth Miciano, medlem
Produksjonsarabeider Arulampalam Vasantaarajan, varamedlem

Operasjonssykepleier Froyla Cataylo, medlem
Barnevernkurator Mohanakumar Kanagalingam, varamedlem

Overgeolog Amara Ranaweera, medlem
Arkivar Anja Foss, varamedlem

Analysekjemiker Ratab-Ul-Lissan Malik, medlem
Lærer Naila Raja, varamedlem

Morsmålslærer/tolk Abdi Daha, medlem
Bedriftsøkonom Aurea Bekken, varamedlem

Imam Saban Akinci, medlem
Lærer Vo Ngoc Sang, varamedlem

Sykepleier Naresh Kaur, medlem
Likningssekretær Jivan Kumar, varamedlem

Student Ghazala Kauser, medlem
Daglig leder Mistry Hasmukh, varamedlem

Ingeniør Esmaeil Akbari, medlem
Morsmålslærer Farahnaz Bahrami, varamedlem

Adjunkt Yasmin Mujahid, medlem
Pedagogisk/psykologisk rådgiver Nasim Riaz, medlem

Prosjektleder Quentino Da Fonesca, medlem
Rådgiver Abdullah Tanatar, medlem

Avdelingsingeniør Samuel Harding, varamedlem
Victoria Rewkiza, varamedlem
Iqbal Mazhar, varamedlem
Student Okoye Nneka, varamedlem

Pensjonist Paul Otto Johnsen, medlem
Spesialkonsulent Nina Gran, varamedlem

Bystyrerepresentant Britt Hildeng, medlem
Teolog Odd Kristian Reme, varamedlem

Bystyrerepresentant Vidar Kleppe, medlem
Politisk rådgiver Morten Høglund, varamedlem

Hjemmeværende Turid Wickstrand Iversen, medlem
Bystyrerepresentant Bård Folke Fredriksen, varamedlem

Rektor Berit Sollien, medlem
Pensjonist Per Aas, varamedlem

Stortingsrepresentant Terje Riis Johansen, medlem
Stortingsrepresentant Eva Lian, varamedlem

Student Lisbeth Rugtvedt, medlem
Tiltakskonsulent Ahmed Bozgil, varamedlem

Sosialarbeider Antonia Samaniego, medlem
Student Chiku Ali, varamedlem

Generalsekretær Trine Skei Grande, medlem
Bystyrerepresentant Helge Solum Larsen, varamedlem

Rådgiver Liv Anne Støren, medlem
Førstekonsulent Lise Grette, varamedlem

Avdelingsdirektør Bjørn Fjeld, medlem
Spesialrådgiver Eli Fisknes, varamedlem

Førstekonsulent Gerd Grimsgaard, medlem
Direktør Ståle Meland, varamedlem

Byråsjef Alf Modvar, medlem
Konsulent Tove Indgjerd, varamedlem

Underdirektør Eli Sundby, medlem
Rådgiver Mons Georg Rud, varamedlem

Direktør Arild Kjerschow, medlem
Underdirektør Elisabeth Sem Christensen, varamedlem

Førstekonsulent Sverre Friis-Petersen, medlem
Rådgiver Åse Rellsve, varamedlem

Ekspedisjonssjef Petter J. Drefvelin, medlem
Avdelingsdirektør Barbro A. Bakken, varamedlem

5.Utnevnelser mv

Statsministeren

Forbundsleder Magnus Midtbø utnevnes til statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med virkning fra 23. februar 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Jens Kjell Otterbech utnevnes til sendemann i Hanoi, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidpsunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadesekretær Ole Teje Horpestad utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Peter Gaugg utnevnes til ulønnet konsul i Innsbruck, Østerrike.

Administrasjonsdepartementet

Rådgiver Terje Dystad utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Midlertidig beskikket sentralbanksjef Kjell Storvik åremålsbeskikkes som sentralbanksjef og oppnevnes som leder av Norges Banks hovedstyre fra 23. februar 1996 og for et tidsrom av inntil 6 år.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Fridthjof Søgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet fra den dato departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Rolf Ytrehus utnevnes til dommer ved Heggen og Frøland sorenskriverembete med tiltredelser fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Torgeir Heimli
Torkell Roar Hoel
Astri Tverstøl
Sissel Kofoed
Bjørn Askim
Bjørn Berggren
Jan-Erik Sandlie
Thor Juul-Andresen
Marit Rosshaug

Inspektør Stein Nilsen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utredningsleder Jan Ludwig Popelka konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 1996 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiinspektør Magnar Olav Lynum konstitueres som politimester i Østerdal i tiden fram til 9. august 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prosjektleder Geir Helgeland utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på inntil kr. 18 000 000 til nødhjelpsarbeid i Afghanistan i regi av Kirkens Nødhjelp.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Inngåelse av avtale om luftfart mellom Kongeriket Norges regjering og Macaos regjering.

Det meddeles at de forfatningsrettslige krav for at EØS-komitéens beslutning nr. 63/95 om energimerking kan bli bindende for Norge, er oppfylt.

Klage fra Arnstein AS over Utenriksdepartementets vedtak av 12. desember 1995 om avslag på søknad om refusjon for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og energidepartementet

Organisering av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfonds ytre apparat.


Lagt inn 23 februar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen