Offisielt fra statsråd 23. januar 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. januar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030021#docSt prp nr 29 (1997-98) Om samtykke til å godkjenne protokoller, undertegnet den 16. desember 1997, vedrørende Polen, Tsjekkia og Ungarns tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område linkdoc099005-990173#dockvalitetssikret STR

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner). Besl O nr 17 Lov nr 9 Loven trer i kraft fra 1. februar 1998.

3.Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om arbeidsledighetstrygd etter EØS-avtalen ved tilpasning av kap 6 i rådforording (EØF) nr 1408/71 og kap 4 i lov av 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd endres.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for støtteåret 1997-98.
(Se også pkt 4 nedenfor)

4.Delegering av myndighet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av fullmakt til å fastsette forskrift etter lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd.
(Se også pkt 3 ovenfor)

5.Klagesaker m v

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Kelly Services Norge AS over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak av 4. september 1997 om avslag på søknad om dispensasjon fra sysselsettingslovens forskrifter for utleie av 1 Senior Cost Controller. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra advokat Tom Placht på vegne av MabiCare Vårdpoolen AB over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak av 30. september 1997 vedrørende avslag på søknad om generell dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av inntil 414 ansatte innen yrkesgruppene leger, sykepleiere, jordmødre, hjelpepleiere og barnepleiere for en periode på 2 år. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Legevisitten AS over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak 7. oktober 1997 vedrørende avslag på søknad om generell dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av 150 legeårsverk, 300 sykepleierårsverk og 300 hjelpepleierårsverk. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Gynconsult AS over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak av 30. september 1997 vedrørende avslag på søknad om generell dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra BTV Lægevikarer over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak av 30. september 1997 vedrørende avslag på søknad om generell dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av 600 leger som skal dekke 40 legestillinger i en periode på 2 år. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet

Ambassadør Rolf Trolle Andersen utnevnes til sendemann i Paris med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Morton Garbutt utnevnes til ulønnet konsul i Papeete, Fransk Polynesia.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Steinar Magnus Trovåg utnevnes til lagmann i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon som lagdommere i Borgarting lagmannsrett fra 1. januar til og med 31. desember 1998 av:

  • konstituert lagdommer Einar Kaspersen
  • konstituert lagdommer Nils Simonsen
  • konstituert lagdommer Wenche Skjæggestad
  • konstituert lagdommer Bente Baugstø Roshauw
  • konstituert lagdommer Eystein Fredrik Husebye
  • konstituert lagdommer Eirik Akerlie

Forlenget konstitusjon som avdelingsledere/dommere i Oslo byrett fra 1. januar til og med 31. desember 1998 av:

  • avdelingsleder/dommer Ellen Meinich Martens
  • avdelingsleder/dommer Inga Merethe Vik
  • Kommunal- og regionaldepartementet

Byråsjef Marianne Øistensen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert bergmester Per Zakken Brekke utnevnes til bergmester fra 1. mars 1998.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av en revidert avtale mellom Norge, som ESA-medlem, enkelte ESA-medlemsstater, Canada, Japan, Russland og USA om samarbeid om den internasjonale romstasjonen samt en erklæring vedrørende midlertidig anvendelse med forbehold om etterfølgende godkjenning. Avtalen godkjennes.

Justis- og politidepartementet

Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten.
Sammenslåing mellom Sør-Varanger politikammer og Sør-Varanger lensmannsdistrikt.
Etablering av lensmannsdistrikt i Båtsfjord kommune.
Overføring av Bindal lensmannsdistrikt fra Helgeland politidistrikt til Namdal politidistrikt.
Sammenslåing mellom Kongsberg politikammer og Kongsberg lensmannsdistrikt.
Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagt inn 23. januar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen