Offisielt fra statsråd 23. juni 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 67 (1994-95) Om lov om endringer i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 71 (1994-95) Om lov om endringer i pakkereiseloven (reisegaranti)

Sanksjoner, kongelig kunngjøring og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 1995 til lov om endringer i lov av 29. november 1991 nr 78 om Statens Bankinvesteringsfond m.v. Besl O nr 63 Lov nr 33. Loven trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Stortingets vedtak av 7. juni 1995 om endring av § 75 i Grunnloven kunngjøres.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 1995 til lov om endringer i domstolloven m.m. Besl O nr 58 Lov nr 34. Endringene i domstolloven §§ 141 og 142 trer i kraft fra 1. august 1995.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. juni 1995 til lov om endringer i straffeloven, vegtrafikkloven og straffeprosessloven (Prøveordning med promilleprogram m.v.) Besl O nr 74 Lov nr 35.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 1995 til lov om endringer i lov av 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter. Besl O nr 56 Lov nr 36.

Ikrafttredelse av lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen. Loven trer i kraft fra 1. juli 1997.

Kulturdepartementet

Lov om endringer i lov 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m v trer i kraft fra og med 30. juni 1995.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. juni 1995 til lov om endringer i åndsverkloven m.m. Besl O nr 78 Lov nr 37. Loven trer i kraft fra og med 30. juni 1995.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 1995 til lov om endringer i jernbaneloven. Besl O nr 59 Lov nr 38. Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. juni 1995 til lov om telekommunikasjon. Besl O nr 79 Lov nr 39.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 1995 til lov om endringer i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr 4. Besl O nr 60 Lov nr 40.

Lovens § 6, 6. ledd trer i kraft fra 1. juli 1995.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. juni 1995 til lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse andre lover. Besl O nr 76 Lov nr 41. Loven trer i kraft fra 1. januar 1996.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 16. juni 1995 til lov om endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.) Besl O nr 83 Lov nr 42. Lovens §§ 1-3 og 1-6 første og andre ledd trer i kraft straks.

Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 20 august 1993 nr 814 om billighetserstatning i Forsvaret. Forskriften trer i kraft straks.

Nærings- og energidepartementet

Forskrift om reduksjon av avgiftssatser for patenter fra 1. juli 1995 fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrifter om godtgjørelse av utgifter til legehjelp hos privat- praktiserende lege (herunder private laboratorier og private røntgeninstitutter) fastsettes. Forskriften trer i kraft fra 1. juli 1995.

Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å utrede de offentlige overføringsordninger og tjenestetilbud til barnefamiliene:

Leder: Adm.direktør Svein Longva, Oslo
Medlemmer:
Viseadm. direktør John G. Bernander, Arendal
Rådgiver Margaret Eide Hillestad, Oslo
Utredningsleder Svein Konstali, Lørenskog
Førsteamanuensis Hilde Bojer, Oslo
Nestleder Gerd Liv Valla, Oslo
Stud. jur. Svend Sandvik, Tromsø
Generalsekretær Tor Arne Gangsø, Oslo
Nestleder Brit Lyngner, Bærum
Direktør Arvid Hallén, Asker
Sekretærer:
Utredningsleder Einar Bye
Forsker Jan Ragnar Lyngstad

Utvalget forventes avsluttet i mai 1996.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av Arbeidsdirektoratets styre for perioden 1 juli 1995 til 30 juni 1999:

Fylkesmann Kåre Gjønnes, Trondheim (leder)
Varamedlem: Ordfører Turid Wickstrand Iversen, Drammen
Ordfører Laila Skarheim, Risør (nestleder)
Varamedlem: LO-sekretær Vigdis Ravnøy, Bergen
Professor Tom Colbjørnsen, Bergen
Varamedlem: Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Birkelund, Bergen
Direktør Olav Magnussen, Bærum, NHO
Varamedlem: Advokat Elisabeth Lea Strøm, Bærum, NHO
Personalsjef Hilde Christiansen, Stavanger, NHO
Varamedlem: Bedriftsrådgiver Even Bolstad, Oslo, NHO
Sekretær Liv Undheim, Oslo, LO
Varamedlem: Spesialrådgiver Peter Myklebust, Oslo, LO
Økonom Stein Gunnes, Oslo, LO
Varamedlem: Advokat Karen Sophie Steen, Oslo, LO

Avdelingsdirektør Helge Håvie, Vestby oppnevnes som leder for Arbeidsdirektoratets styreutvalg for saker om arbeidsløysetrygd (Trygdeutvalget) og rådgiver Odd Eriksen, Rælingen, som personlig varamedlem, for ett år og fram til 1. juli 1996.

Klagesaker mv

Justis- og politidepartementet

Kage fra Tor Arne Andreassen over Justis- og politidepartementets vedtak om avslag på begjæring om innsyn i sak nr 95/157 dok nr 3, tas ikke til følge.

Klage fra Toyota Crown Club of Norway over Justis- og politidepartementets vedtak 7 mars 1995 om avslag på søknad om å avholde landslotteri, tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Guds Menighet over Kirke-, utdannings- og forsknings- departementets vedtak om å avslå søknad om godkjenning av Guds Menighets skole med rett til tilskudd etter privatskoleloven tas ikke til følge.

Klage fra Sunnhordland, Hardanger og Voss Indremisjons- samskipnad og Det Vestlandske Indremisjonsforbund over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak om godkjenning av redusert elevtall ved Framnes kristne videregående skole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven tas ikke til følge.

Klage fra prosjekt Ny Grunnskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak om å avslå søknad om godkjenning av privat grunnskole med rett til tilskudd etter privatskoleloven tas ikke til følge.

Nærings- og energidepartementet

Klage fra Nedre Glomma og omland fiskeadministrasjon over Nærings- og energidepartementets vedtak om erstatning på grunn av brudd på manøvreringsreglementet for Sølvstufoss, Ågårdselva, tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Byråsjef Dag Wernø Holter utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved Norges faste elegasjon til De forente nasjoner i New York fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Elin Østebø Johansen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Sigurd Hellstrøm utnevnes til oberst I i Infanteriet fra dentid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes som statsadvokater ved Eidsivating statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer:
Konstituert statsadvokat Per Egil Volledal
Politiinspektør Marit Aasen BakkevigPolitiinspektør Marit Helene Evjemo

Følgende utnevnes som statsadvokater ved Agder statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer:
Dommerfullmektig Bjørgulf Rygnestad
Politiinspektør Kjell Sigurd Boye

Følgende utnevnes som statsadvokater ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer:
Politiinspektør Paal Christian Aartun
Konstituert byrettsdommer Anne Grøstad

Politiadjutant Monica Hansen utnevnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Gunnar Hanssen utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Byråsjef Erik Skedsmos konstitusjon som avdelingsdirektør forlenges fra 1 juli 1995 og for den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Trine Henriksen Grythe konstitueres som byråsjef fra 1. juli 1995 og for den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Nils Marstein konstitueres som direktør på åremål hos Riksantikvaren, Direktoratet for Kulturminnevern, i perioden 13. september 1995 til 1. september 1997 fra den tid Miljøvern-

departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 1996 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Undertegning, med forbehold om godkjennelse, av en avtale mellom Kongeriket Norges regjeringen og Canadas regjering om bevaring og håndheving av fiskeriområdet.

Ratifikasjon av den ellevte protokollen til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på inntil kr 8 000 000,- til FNs frivillige fond for assistanse til minerydding.

Dekning av reiseutgifter for statsråd Hernes med ledsager ved offisielt besøk i Arkhangelsk 29. juni - 3. juli 1995.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Slovenia med tilhørende vedlegg og protokoller undertegnet 13. juni 1995.

Ratifikasjon av en bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Slovenia undertegnet 13. juni 1995.

Finans- og tolldepartementet

Fjerning av innretninger på Nord-Øst-Frigg - søknad fra Esso Norge AS om fastsettelse av tilskuddsandel. Vedtak om at andelen settes til 50 %.

Justis- og politidepartementet

Regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolene fastsettes.

Miljøverndepartementet

Ratifikasjon av overenskomst av 22. september 1992 vedrørende beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav.

Følgende barskogområder vernes:
Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike kommune i Buskerud fylke, Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland fylke
Oppkuven-Smeddalen naturreservat, Ringerike kommune i Buskerud fylke
Karussputten naturreservat, Oslo kommune og fylke

Nærings- og energidepartementet

Gauldal Elverk gis tillatelse til opprustning og utvidelse av Raubergfossen Kraftverk.


Lagt inn 29 juni 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen