Offisielt fra statsråd 23. mars 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. mars 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 58 (2000-2001)
Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om sal av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet

St.prp.nr. 59 (2000-2001)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 60 (2000-2001)
Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning.

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. april 2001.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 3. november 2000 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern.

3. Delegasjon av myndighet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 2 § 42 a nr. 8 til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

(Se også pkt. 2 Forskrifter)

4. Klagesaker mv.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Kristine Elshaug over Arbeids- og administrasjonsdepartementets vedtak 1. mars 2001 om avslag på dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Hopstadelva elveeierlag over Miljøverndepartementets vedtak av 9. februar 2000 om ikke å gi tillatelse til etablering av laksetrapp i Hopstadelva. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd Henrik Ofstad utnevnes til sendemann i Sarajevo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Idar Johansen utnevnes til sendemann i Managua, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

José A. Mendoza Martin utnevnes til ulønnet konsul på Margarita, Venezuela.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

Forsvarsdepartementet

Oberst Harald Eivind Bakke utnevnes til brigader i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Geir Kilhus utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene Sverre Vebjørn Kjerpeseth og Stein Erik Nodeland utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Else Husa utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Jarle Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Samferdselsdepartementet

Rådgiver Kariann Skar Sørdahl utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert underdirektør Kari Grette utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Samtykke til å overskride bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kap. 20 Statsrådet med 1.75 mill. kroner i forbindelse med avslutning av Verdikommisjonens arbeid.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000 til konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF og 2000/28/EF om elektroniske penger), i samsvar med et framlagt forslag.

Opprettelse av et ulønnet konsulat på Margarita, Venezuela.
(Se også pkt. 5 Utnevnelser mv.)

Miljøverndepartementet

Godkjennelse av fylkesplan for Nord-Trøndelag 2000 – 2003.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Vale-feltet.
(Pressemelding)

 

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av oljefunnet Fram Vest.
(Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet United Airlines for drift av flyruter mellom USA og Norge v.v.
(Pressemelding)