Offisielt fra statsråd 23. oktober 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i statsrådssalen, Stortinget 23. oktober 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr 1132 av 7. oktober 1997 om sanksjoner mot Sierra Leone vedtas.

2.Styrer, utvalg

Planleggings- og samordningsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer til statens forhandlingsutvalg for statlige støttetiltak for fiskerinæringen for 1998:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, Fiskeridepartementet, leder Underdirektør Roger Nordhagen, Planleggings- og samordningsdepartementet Underdirektør Bente Thorsen, Finans- og tolldepartementet

3.Klagesaker mv

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Totten Apartments over Sosial- og helsedepartementets vedtak av 1. april 1996 om å avslå søknad om utviding av skjenkebevilling. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statsråd Ragnhild Queseth Haarstad oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Gruppesekretær Per Tore Woie, Statsministerens kontor fra 27. oktober 1997 Redaksjonsleder Odd Anders With, Barne- og familiedepartementet fra 27. oktober 1997 Rådgiver Tori Hoven, Finans- og tolldepartementet Salgsdirektør Johannes Martin Nakken, Fiskeridepartementet Ordfører Marit Elisebet Totland, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Tidl stortingsrepresentant Johanne Nilsen Gaup, Kommunal- og arbeidsdepartementet Bonde Per N. Hagen, Kommunal- og arbeidsdepartementet Rektor Jan Erik Sundby, Landbruksdepartementet fra 24. oktober 1997 Forskningsdirektør Jesper Werdelin Simonsen, Miljøverndepartementet fra 27. oktober 1997 Daglig leder Odd Hellesnes, Nærings- og handelsdepartementet fra 27. oktober 1997 Spesialpedagog Rita H. Roaldsen, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker Førsteamanuensis Idar Magne Holme, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker Forsker Leiv Lunde, Utenriksdepartementet, utviklingssaker, fra 27. oktober 1997. Plan- og næringssjef Ommund Heggheim, Forsvarsdepartementet fra 29. oktober 1997 Sykepleier Åshild Anmarkrud, Justis- og politidepartementet, fra 27. oktober 1997

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Tel Aviv, ambassadør Svein Ole Sæther, utnevnes tillike til sendemann i Nicosia med rang som ambassadør.

Torgeir Opdahl utnevnes til ulønnet generalkonsul i Tripoli, Libya.

(Se også pkt 5 nedenfor)

Jill Sanders utnevnes til ulønnet konsul i Plymouth, Storbritannia.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til lagdommere i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Advokat Stig Sjong Statsadvokat Jon Atle Njøsen

Politiinspektør Torodd Veiding utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Gina Elisabeth Lund utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rektor Inger-Marit Aanesen Øymo konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 1. august 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Atle Fretheim utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsdirektør Arild Sundberg beskikkes midlertidig som trygdedirektør med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Lise Arntsen Hauge utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert underdirektør Jorunn Fryjordet utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det ulønnede generalkonsulatet i Tripoli, Libya gjenopprettes.

(Se også pkt 4 ovenfor)

Lagt inn 24 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen