Offisielt fra statsråd 23. september 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 23. september 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. september 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av en delegasjon til De forente nasjoners 49. ordinære Generalforsamling:

Delegerte:

 • linkdoc#docUtenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
 • Statssekretær Jan Egeland, nestleder
 • Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian

1. del av sesjonen: Delegerte:

 • Stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim
 • Stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde

Vararepresentanter:

 • Stortingsrepresentant Oddbjørg Ausdal Starrfelt
 • Stortingsrepresentant Rita Tveiten

2. del av sesjonen: Delegerte:

 • Stortingsrepresentant Terje Sandkjær
 • Stortingsrepresentant Kjell Engebretsen

Vararepresentanter:

 • Stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen
 • Stortingsrepresentant Arild Lund
 • Stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad
 • Stortingsrepresentant Ane Sofie Tømmerås

Pressemedarbeider:

 • Journalist Per Erik Borge, Administrasjonsdepartementet

Underdirektør Jon A. Lea utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Bjarne Stakkestad konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Dagfinn Peder Danielsen beordres i stillingen som sjef for Militærmisjonen i Brüssel fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst II Rolf Thomsen utnevnes til oberst I i Infanteriet og beordres til tjeneste som sjef for Finnmark landforsvar fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Otto Inge Molvær utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Sanitetsinspektør fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ass.fylkeshelsesjef Margrete Cappelen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) §§ 33 og 34, gjøres endringer i forskrift om påleggstrekk.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St.prp. nr. 65 Om resultatet av Uruguay-runden (1986-93) og om (1993-94) samtykke til ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot.prp. nr. 90 Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om (1993-94) arbeidervern og arbeidsmiljø m. v. - tillegg til Ot prp nr 50 (1993-94) Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeids- miljø m. v.

Lagt inn 26 september 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen