Offisielt fra statsråd 24. februar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Eirik Glenne utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kåre Bryn oppnevnes som Norges faste representant i Den Internasjonale Hvalfangstkommisjon, med rang som ambassadør.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justisdepartementet bestemmer:

 • Kst. lagdommer Sveinung Koslung,
 • dommer/avdelingsleder Anne Lise Rønneberg,
 • kst. lagdommer Iver Huitfeldt,
 • ekspedisjonssjef Trygve Schiøll,
 • forbrukerombud Kjersti Graver og
 • ekspedisjonssjef Lars Harald Jorkjend.

Følgende utnevnes til lagdommere ved Agder lagmannsrett fra den tid Justisdepartementet bestemmer:

 • Lagdommer Jan Villum,
 • dommer Nils Ole Simonsen
 • advokat Inge Hobæk.

Følgende utnevnes til lagdommere ved (nye) Eidsivating lagmannsrett, fra den tid Justisdepartementet bestemmer:

 • Sorenskriver Jørgen Bull,
 • dommer Inger Marie Dons Jensen,
 • advokat Reidar Vigen,
 • kst. lagdommer Eystein F. Husebye,
 • byfogd Ragnar Askheim,
 • advokat Fritz Ingar Borgenholt,
 • advokat Bernt Krohg og
 • utvalgssekretær Berit Haga.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Rikslønnsnemnda for tiden 1. mars 1995 til 1. mars 1998:

I. Som faste nøytrale medlemmer

 • Riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn, Hallingby
 • Direktør Anne Britt Evensen, Oslo
 • Professor Steinar Strøm, Oslo

II. Som representanter for arbeidstakerinteresser etter lov om lønnsnemnd i arbeidstvister

 • Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Esther Kostøl, Oslo
 1. Personlige varamedlemmer
 2. Hovedkasserer Svein-Erik Oxholm, Oslo
 3. Førstesekretær Jan Kr. Balstad, Hellevik
 4. 1. nestleder i YS Randi Bjørgen, Trondheim
 5. Forhandlingssjef Hans Petter Sveia, Asker
 6. Sekretær Evy Buverud Pedersen, Lillestrøm
 7. Sekretær Liv Undheim, Oslo
 8. Sekretær Per Gunnar Olsen (ny)

III. Som representanter for arbeidsgiverinteresser etter lov om lønnsnemnd i arbeidstvister

 • Viseadministrerende direktør Lars Chr. Berge, Bærum
 1. Personlige varamedlemmer
 2. Advokat Kirsti Stokland, Oslo
 3. Forhandlingsleder Brit Spilling, Bærum
 4. Forhandlingsdirektør Gunnar Flaat, Oslo

IV. Som representanter for arbeidstakerinteresser etter lov om offentlige tjenestetvister

 • Leder Terje Moe Gustavsen, Vestby
 1. Personlige varamedlemmer
 2. Generalsekretær Kai Thoresen, Sørumsand
 3. Nestleder Berit Tolg, Oslo
 4. Leder Erling Petter Roalsvig, Bærum
 5. Generalsekretær Kari Haug, Oslo (ny)

V. Som representanter for statens interesser etter lov om offentlige tjenestetvister

 • Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo (ny)
 1. Personlige varamedlemmer
 2. Avdelingsdirektør Per Engebretsen, Oslo (ny)
 3. Underdirektør Aksel Schreiner Botnen, Oslo (ny)
 4. Ekspedisjonssjef Harald Nybø, Oslo (ny)
 5. Personaldirektør Frida Nokken, Oslo (ny)

Følgende oppnevnes som medlemmer i et utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner og finansieringen av kommunesektoren:

 • Professor Jørn Rattsø, Trondheim, leder
 • 1. amanuensis Jan Erik Askildsen, Bergen
 • 1. amanuensis Fredrik Carlsen, Trondheim
 • Fylkesmann Leif Arne Heløe, Tromsø
 • Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, Ås
 • Avdelingsdirektør Einar Skancke, Oslo
 • Rådgiver Helga Festøy, Oslo
 • Avdelingsdirektør Hans Knut Hauge, Bærum
 • Avdelingsdirektør Eivind Dale, Ås
 • Byråsjef Alette Schreiner, Oslo
 • Rådmann Arnhild Danielsen, Holmestrand
 • Økonomisjef Helga Riise, Oslo
 • Konsulent Lilian Høverstad, Oslo


Landbruksdepartementet

Konst. jordskiftedommer Tore Bjørnbet beskikkes som jordskiftedommer i Trøndelag jordskiftesokn, fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.


Samferdselsdepartementet

Førstekonsulent Ulf Reinert Kirkemo utnevnes til byråsjef i Samferdselsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16 desember 1994 til lov om lotterier m.v. Besl O nr 13 Lov nr 11. Loven trer i kraft straks.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 26 januar 1995 til lov om helligdager og helligdagsfred. Besl O nr 34 Lov nr 12. Loven trer i kraft straks. Samtidig oppheves lov av 4. juni 1965 nr 1 om helligdagsfreden.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 29 (1994-95) Om samtykke til at Noreg blir med på den fjerde kapitalauken i Den asiatiske utviklingsbanken.

St prp nr 30 (1994-95) Om samtykke til at Noreg blir med på den åttande kapitalutvidinga i Den interamerikanske utviklingsbanken.


Landbruksdepartementet

Ot prp nr 28 (1994-95) Om lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven.

Andre saker

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Godkjenning av flagg for Mandal kommune, Vest-Agder.

Lagt inn 24 februar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen