Offisielt fra statsråd 24. januar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. januar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) m.v.
Besl O nr 65 Lov nr 14
Loven trer i kraft straks

2.Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrift for arealplanlegging i bosettingene på Svalbard fastsettes. Forskriften trer i kraft 1. februar 1997.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1997 for visse grupper trygdede fastsettes.

Forskrifter om avgifter til folketrygden for personer som går inn under lov om skatt til Svalbard på formue og inntekt og lov om skatteplikt for tjenestemenn på Jan Mayen for året 1997 fastsettes.

3.Styrer, utvalg mv

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Tidligere statsråd Sigbjørn Johnsen fritas fra vervet som norsk medlem av Rådet for Verdensbanken.

Statsråd Jens Stoltenberg oppnevnes som nytt norsk medlem av Rådet for Verdensbanken.

Tidligere statssekretær Asbjørn Mathisen fritas fra vervet som norsk medlem av Rådet for henholdsvis Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Frode Forfang oppnevnes som nytt norsk medlem av Rådet for henholdsvis Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

4.Klagesaker mv

Samferdselsdepartementet

Klage fra Hemsedalsbilene på Samferdselsdepartementets vedtak 13. mai 1996 om endret stoppmønster i Hemsedal for bussruten Førde-Sogndal-Gol-Oslo ("Sogneekspressen"). Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser, avskjed mv

Barne- og familiedepartementet

Avdelingssjef Erik Kjeldstadli konstitueres som underdirektør i Barne- og familiedepartementet frem til 1. januar 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Per Bøthun beordres til stillingen som sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kontreadmiral Einar Inge Skorgen utnevnes til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Øverstkommanderende i Nord-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør I Eivind Colin Hauger Johannessen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Sjøforsvarets forsyningskommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør II Ole-Gerhard Røn utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Jon Aabakken utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Rolv Hellesylt gis avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. oktober 1997.

Høyesterettsdommer Finn Backer gis avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. august 1997.

Høyesterettsdommer Tore Sinding-Larsen gis avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. mai 1997.

Konstituert underdirektør Jan Ludwig Popelka utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Arkivar Svein Carstens konstitueres som statsarkivar ved Statsarkivet i Tromsø for en periode på inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Finansminister Jens Stoltenberg oppnevnes som norsk guvenør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Statsekretær Nils Amund Røhne, Nærings- og handelsdepartementet, oppnevnes som norsk viseguvenør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Ekspedisjonssjef Odd L. Fosseidbråten utnevnes til departementetsråd i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Fartein Sætre utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Justis- og politidepartementet

Følgende slås sammen til en driftsenhet fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer:

  1. Romerike politikammer og lensmannen i Skedsmo
  2. Østerdal politikammer og lensmannen i Elverum
  3. Hardanger politikammer og lensmannen i Odda
  4. Rana politikammer og lensmannen i Rana
  5. Notodden politikammer og lensmannen i Notodden

Kunngjøring av York-Antwerpen reglene i 1994.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til Lista Lufthavn AS for drift av Farsund lufthavn, Lista.

Konsesjonen gjelder for en periode av 5 år fra 1. februar 1997.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av utgiftstak for 1997 for vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie, for husstander med inntekter under 2 G til kr. 50,- pr mnd.

Lagt inn 24 januar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen