Offisielt fra statsråd 24. januar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. januar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 17 (2002-2003)
Om statlige tilsyn
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2002-2003)
Om lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endring i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
Loven trer i kraft 1. februar 2003.
Besl. O. nr. 54 (2002-2003) Lov nr. 7

3. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forhandlinger med Sverige innledes om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Følgende forhandlingsdelegasjon oppnevnes:

Ambassadør Kjell Eliassen, Utenriksdepartementet (leder), Oslo
Ekspedisjonssjef Kåre Selvik, Landbruksdepartementet, Røyken
Reineier Cesilie Danielsen, Sametinget, Rana
Reineier Per Mathis Oskal, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Sørreisa
Rådgiver Solveig Nowacki, Landbruksdepartementet (sekretær), Oslo
Som fast observatør i miljøspørsmål oppnevnes ekspedisjonssjef Jan Abrahamsen, Miljøverndepartementet, Oslo.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å foreta endringer i utvalgets sammensetning ved supplement og utskiftninger.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Rabat, ambassadør Ole Kristian Holthe, utnevnes til ambassadør i Teheran med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Runar Karlsen åremålsutnevnes til visepolitimester i Telemark politidistrikt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Kirsten Elisabet Almås utnevnes til sokneprest i Støren prestegjeld og prost i Gauldal prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Spesialrådgiver Gry Høeg Ulverud utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom EFTA/EØS-statene og Slovenia om samsvarsvurdering og godkjenning av industrivarer.

Inngåelse av avtale mellom EFTA/EØS-statene og Litauen om samsvarsvurdering og godkjenning av industrivarer.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 31. januar 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning nr 1145/2002/EF om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsettingen (2002-2003).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 31. januar 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning nr 1786/2002/EF om Fellesskapets handlingsprogram for folkehelse (2003-2008).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg XX ved innlemmelse av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet.

Statsgaranti for kunstutstillingen "Edvard Munch. Theme and Variation", Østerrike i perioden 24. februar 2003 til og med 6. juli 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ingjerd Schou med ektefelle ved deltakelse på åpningsseremonien i forbindelse med EUs år for funksjonshemmede i Aten 25. – 27. januar 2003.

Samferdselsdepartementet

Aksjene til Flytoget AS overføres fra NSB AS til Samferdselsdepartementet til en verdi av 670 mill. kroner.
(  Pressemelding)