Offisielt fra statsråd 24. juni 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. juni 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 104 (2004-2005)
Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Ot.prp. nr. 106 (2004-2005)
Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 105 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

St.meld. nr. 42 (2004-2005)
Politiets rolle og oppgaver

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 41 (2004-2005)
Om økonomien i Den norske kirke
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer av forskrift 19. mars 2004 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 22. juni 2000 nr. 634 om standardisert erstatning for personell som avtjener verneplikt mv.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Sogndalstrand kulturmiljø.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

3. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del VI til å bestemme ikrafttredelse, til å sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid og til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet, for så vidt gjelder loven del I, II og IV.

4. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Arbeidsretten fra 1. september 2005 til 31. august 2008:

Faste medlemmer
Fast medlem: Pensjonert lagdommer Gunnvald Gussgard, Bærum

Medlemmer ved behandling etter arbeidstvistloven
Yngve Hågensen, Ski (LO)
Tove Stangnes, Oslo (LO) (ny)
Karl Glad, Oslo (NHO)
Julie Rustad, Asker (NHO)

Medlemmer ved behandling av tjenestetvistloven
Odd Jørgen Sørengen, Modum (LO) (ny)
Berit Irene Tolg, Oslo (LO)
Kjell Otto Bjørnå, Bærum
Ingrid Haugen, Oslo

Varamedlemmer
For leder Tor Mehl, nestleder Jon Gisle og Gunnvald Gussgard:

Lagdommer Hedda Remen, Bærum (ny)
Pensjonert høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, Asker
Pensjonert høyesterettsdommer Trond Dolva, Asker (ny)
Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Bærum
Høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
Høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo
Lagdommer Sveinung Koslung, Ski
Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, Oslo (ny)
Professor Asbjørn Kjønstad, Oslo (ny)

For Yngve Hågensen og Tove Stangnes:
Jan Kr. Balstad, Nesodden (LO)
Arnfinn Nilsen, Bamble (LO) (ny)
Hildegunn Brune, Stranda (LO) (ny)
Roger Andersen, Ullensaker (LO) (ny)
Esther Kostøl, Oslo (LO)
Bjarne Wiik, Rælingen (UHO)
Gerd Torkildson, Førde (UHO)
Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (UHO) (ny)
Toril Teigen, Stjørdal (UHO)
Anne Lexow, Oslo (UHO) (ny)
Ragnhild Brå Vardehaug, Trondheim (UHO) (ny)
Åse Jakobsen, Hassel (UHO) (ny)
Solrun Nygård, Nittedal (UHO) (ny)
Roar Meland, Bærum (UHO) (ny)
Lars Rasmussen, Bergen (YS)
Bjørn Ressem, Bærum (YS) (ny)
Arvid Skåren, Etnedal (YS) (ny)
Kenneth Hatteberg, Fjell (YS) (ny)
Kjell Sellevoll, Bergen (YS) (ny)
Anne Berit Tandberg, Lier (Akademikerne)
Elisabeth Franck Danielsen, Skien (Akademikerne)
Bjørn J. Laastad, Bergen (Akademikerne)
Gry Aarum Geitvik, Bærum (NITO) (ny)
Anne Lise Gamst, Sarpsborg (NITO) (ny)
Roger Johansen, Sarpsborg (NITO) (ny)
Morten Fallstein, Bærum (NITO) (ny)
Kaare-Ingar Sletta, Eidsberg (NITO) (ny)
Svein Erik Andersen, Kristiansand (NITO) (ny)
Audny Stenbråthen, Oslo (NITO) (ny)
Lisbeth Hansen, Tromsø (NITO) (ny)

For Karl Glad og Julie Rustad:
Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
Knut Gaaseide, Skedsmo (NHO)
Anne Viig Poulsson, Bærum (NHO/Finansnæringens Arbeidsgiverforening)
Jostein Gaasemyr, Harstad (NHO) (ny)
Per Chr. Andersen, Sandefjord (KS)
Bente Svendsgam, Drangedal (KS)
Tore Berntsen, Søgne (KS)
Karin Hirth Thorsen, Sandnes (KS)
Anne Berg, Bodø (KS)
Jarl Harry Gjedrem, Stavanger (KS)
Anne Cathrine Moseng, Malvik (KS)
Svein Tore Valsø, Skien (NAVO) (ny)
Ann Kristin Hjorbakk, Oslo (NAVO) (ny)
Thor Boger, Ski (NAVO)
Hanne Haugsgjerd, Oslo (NAVO) (ny)
Kåre Agnar Syltebø, Oslo (NAVO)
Hilde Christensen, Stavanger (NAVO) (ny)
Birger Dag Strømsheim, Oslo (NAVO)
Anne Britt Nilsen, Oslo (NAVO) (ny)
Thorstein Larsen, Skedsmo (HSH)
Sten Aage Østby, Oslo (HSH) (ny)
Cathrine Lødrup, Bærum (HSH)
Petter Kure Torgersen, Oslo (HSH) (ny)
Inger Elisabeth Meyer, Asker (HSH) (ny)
Ulf Henriksen, Nøtterøy (HSH)
Marit Brevik, Oslo (HSH)
Jan Lillevik, Bergen (HSH)
Tom Sverre Vadholm, Oslo (Norges Rederiforbund) (ny)
Terje Borg, Klæbu (SAMFO) (ny)
Malvin Nilsen, Andenes (MEF) (ny)
Jorunn Marit Sandsdalen, Kristiansand (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Yvonne Fosser, Oslo (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Eivind Karstein Sporsem, Ålesund (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Kjetil Høvde, Harstad (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Gro Elisabeth Skjærvik, Stjørdal (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Lillebil Tone Larssen, Oslo (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Ola Arnstad, Oslo (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)
Ingvar Hage, Østre Toten (Landbrukets Arbeidsgiverforening) (ny)

For OddJørgenSørengen og Berit Irene Tolg:
Gro Standnes, Oslo (LO) (ny)
Tore Annaniassen, Oslo (LO) (ny)
Beate Rødsand, Tønsberg (Akademikerne) (ny)
Gleny Louise Foslie, Malvik (Akademikerne)
Hans Spilde, Stavanger (Akademikerne)
Kristin Sletten, Hamar (YS)
Per Olav Fines, Steinkjer (YS)
Kåre Larsen, Askøy (YS)
Oddhild Synnøve Borge, Oppegård (YS) (ny)
Per Arne Didriksen, Fauske (YS) (ny)
Tor Tverre, Oslo (YS) (ny)
Arne Jørgen Olafsen, Oppegård (UHO) (ny)
Målfrid Høyvik, Øvre Eiker (UHO) (ny)
Andreas Nilsen, Salangen (UHO) (ny)
Reidar Gaupås, Karmøy (UHO) (ny)
Kari Carlson, Trondheim (UHO) (ny)
Eva Nærby, Oslo (UHO) (ny)
Tor Kristian Hansen, Frogn (UHO) (ny)

For Kjell Otto Bjørnå og Ingrid Haugen:
Ingrid S. Høymork, Oslo
Tore Auberg, Oslo
Aase Skjebstad, Oslo
Jan Helge Pettersen, Oslo (ny)
Tone Westlie, Oslo (ny)
Sjurd Tveit, Oslo
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer, samt styrets leder, oppnevnes/gjenoppnevnes til styret for Domstoladministrasjonen:

Som medlemmer og varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2005 til og med 31. juli 2009 oppnevnes:

Medlem: Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, Oslo (leder)
Personlig varamedlem: tingrettsdommer Tine Nordengen, Oslo

Medlem: Jordskifteoverdommer Magne Reiten, Molde
Personlig varamedlem: Jordskifterettsleder Liv Nergaard, Tromsø

Medlem: Sorenskriver Kirsti Ramberg, Harstad

Medlem: Advokat Helge Aarseth, Oslo

Personlig varamedlem (for Anne Nordmo): Førstekonsulent Ove Skomsøy, Kristiansund

Som varamedlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2005 til og med 31. juli 2009 gjenoppnevnes:

Personlig varamedlem (for Helge Aarseth): Berit Reiss-Andersen, Oslo

Endring av personlig vara, men ikke endring i oppnevningsperiode:

Personlig varamedlem (for Kirsti Ramberg): tingrettsdommer Torjus Gard, Oslo. Gard utgår som personlig varamedlem for Anne S. Nordmo.

5. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Adresseavisen ved Harald S. Klungtveit over Justis- og politidepartementets avslag av 20. mai 2005 på begjæring om innsyn i brev av 15. april 2005 fra Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til Justis- og politidepartementet. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Pretoria, Ove Thorsheim, utnevnes tillike til ambassadør i Windhoek, Namibia.

Avdelingsdirektør Merete Fjeld Brattested utnevnes til ambassadør i Bangkok, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiverne Ståle Øverland, Rita Normann Rix og Sture Berg Helgesen konstitueres som underdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Hedvig Moe utnevnes til førstestatsadvokat ved ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Utreder, dr. juris Toril Kristiansen Høyland og rådgiver Fredrik Bøckman Finstad utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tore Fjørtoft og rådgiver Magnus Hauge Greaker konstitueres som lovrådgivere i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Bjørn Olav Megard konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. mai 2007.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ekspedisjonssjef Ida Børresen utnevnes til assisterende departementsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Hans Christian Holte utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Bente Thorsen Fagerli utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Mesta AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. juli 2005.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom statene i Det europeiske frihandelsforbund og Republikken Tunisia og en tilknyttet landbruksprotokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Tunisia, begge av 17. desember 2004.

Ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av fellesskapsprogrammet for å fremme europeisk digitalt innhold i globale nett.

Norge underretter om at de rettslige krav er oppfylt slik at en samarbeidsavtale mellom Norge og Eurojust for å styrke kampen mot alvorlige former for internasjonal kriminalitet kan tre i kraft.

Norge underretter om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2007/2004 om opprettelse av et europeisk byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU), og avtale om Norge og Islands deltakelse i grensekontrollbyrået inngås i samsvar med et vedlagt forslag i St.prp. nr. 71 (2004-2005).

Norge underretter om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsdirektiv 2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold og rammebeslutning 2002/946/JIS om styrking av de strafferettslige rammer for å hindre hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold).

Norge underretter om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter som medlemsstatene utsteder).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk til Sydfyn 27.-28. juni 2005.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle ved reise til Luxembourg 26.-27. juni 2005.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av instruks for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin generelle koordineringsrolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap og i forhold til aktiviteter, objekter og virksomhet med potensial for store ulykker.

Kultur- og kirkedepartementet

Pengespillovgivningen – Fordeling av avsetning av Norsk Tippings overskudd for 2004 til forskning, informasjon, forebygging og behandling i forhold til spilleavhengighet.

Kvensk anerkjennes som eget språk med vern etter nivå II i Europeisk Charter for regions- eller minoritetsspråk.

Statlig forsikring for utstillingen ”Carl Larsson” ved Bergen Kunstmuseum. Forsikringen gjelder i tidsrommet 1. august til 7. november 2005.

Moderniseringsdepartementet

Endringer av Utredningsinstruksen av 18. februar 2000 fastsettes.

Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening gis tillatelse til overføring av vann gjennom bygging av en tunnel mellom Breidalsvatnet og Raudalsvatnet.