Offisielt fra statsråd 24. mai 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

24. mai 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St meld nr 40 (1995-96) Om samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i 1995

Utenriksdepartementet, handelssaker

St meld nr 42 (1995-96) Om verksemda til Sjøfartsdirektoratet i 1994 og 1995

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 72 (1995-96) Jordbruksoppgjøret 1996 - endringer i statsbudsjettet for 1996 mm St prp nr 73 (1995-96) Om trygdeoppgjøret 1996

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 65 (1995-96) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift St prp nr 68 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Aserbajdsjan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 24. april 1996 St prp nr 69 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Ukraina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 7. mars 1996

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 71 (1995-96) Lokalisering av forsyningsbase for Nornefeltet St prp nr 74 (1995-96) Ansattes eierskap i Kongsberg Gruppen ASA

Samferdselsdepartementet

St prp nr 70 (1995-96) Om avvikling av resterende eneretter i telesektoren St meld nr 41 (1995-96) Om postvirksomheten i Norge

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikraftredelse av lov 17. mars 1995 nr 13 om endringer i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) m m (ansvar for skade ved oljesøl fra skip) trer i kraft 30. mai 1996.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 25. april 1975 nr 5 om forsikring og annen sikkerhet mot oljesølskade samt sertifikat fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrift om forvaltning av vilt på Svalbard.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om forlengelse av forskrift om gjennomføringen av forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten.

4.Klagesaker mv

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Klage fra Landsforeningen for bygg og anlegg (LBA) over avslag på søknad om dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av arbeidskraft, tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Førstekonsulent Jan Farberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Bjørg S. Leite beskikkes som ambassaderåd/chargé d'affaires a.i. ved ambassaden i Luanda, for et tidsrom av inntil fire år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Øystein Olsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Sigurd Bjørnestad utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert politimester Geir Sønstebø utnevnes til politimester i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstestatsadvokat Anstein Gjengedal utnevnes til førstestatsadvokat og sjef for den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonimisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagmann Nils Erik Lie utnevnes til førstelagmann ved Borgarting lagmannsrettt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Mads Grimstad utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Torstein Hellesnes utnevnes til dommer i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Hallvard Gjerull Johnsen utnevnes til dommer i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Kirsti Ramberg utnevnes til sorenskriver ved Trondenes sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sivilingeniør Arvid Rosseland utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert byråsjef Per-Otto Gullaksen utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Kontorsjef Jon Evang beskikkes midlertidig som juridisk kyndig medlem av Trygderetten for 12 måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Konsesjon for etablering av bank i UNI Storebrand konsernet.

Forsvarsdepartementet

Om vederlagsfri overdragelse av Forsvarets eiendom "Sandtorgholmen" til Harstad kommune.

Kulturdepartementet

Samtykke til overskridelse på 2 mill. kroner under kap 320 post 79 i forbindelse med 50-års jubileumsgave til Fondet for dansk-norsk samarbeid.


Lagt inn 24 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen