Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 24. mai 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

24. mai 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St meld nr 40 (1995-96) Om samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i 1995

Utenriksdepartementet, handelssaker

St meld nr 42 (1995-96) Om verksemda til Sjøfartsdirektoratet i 1994 og 1995

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 72 (1995-96) Jordbruksoppgjøret 1996 - endringer i statsbudsjettet for 1996 mm St prp nr 73 (1995-96) Om trygdeoppgjøret 1996

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 65 (1995-96) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift St prp nr 68 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Aserbajdsjan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 24. april 1996 St prp nr 69 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Ukraina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 7. mars 1996

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 71 (1995-96) Lokalisering av forsyningsbase for Nornefeltet St prp nr 74 (1995-96) Ansattes eierskap i Kongsberg Gruppen ASA

Samferdselsdepartementet

St prp nr 70 (1995-96) Om avvikling av resterende eneretter i telesektoren St meld nr 41 (1995-96) Om postvirksomheten i Norge

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikraftredelse av lov 17. mars 1995 nr 13 om endringer i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) m m (ansvar for skade ved oljesøl fra skip) trer i kraft 30. mai 1996.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 25. april 1975 nr 5 om forsikring og annen sikkerhet mot oljesølskade samt sertifikat fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrift om forvaltning av vilt på Svalbard.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om forlengelse av forskrift om gjennomføringen av forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten.

4.Klagesaker mv

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Klage fra Landsforeningen for bygg og anlegg (LBA) over avslag på søknad om dispensasjon fra sysselsettingsloven § 27 for utleie av arbeidskraft, tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Førstekonsulent Jan Farberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Bjørg S. Leite beskikkes som ambassaderåd/chargé d'affaires a.i. ved ambassaden i Luanda, for et tidsrom av inntil fire år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Øystein Olsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Sigurd Bjørnestad utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert politimester Geir Sønstebø utnevnes til politimester i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstestatsadvokat Anstein Gjengedal utnevnes til førstestatsadvokat og sjef for den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonimisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagmann Nils Erik Lie utnevnes til førstelagmann ved Borgarting lagmannsrettt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Mads Grimstad utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Torstein Hellesnes utnevnes til dommer i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Hallvard Gjerull Johnsen utnevnes til dommer i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Kirsti Ramberg utnevnes til sorenskriver ved Trondenes sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sivilingeniør Arvid Rosseland utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert byråsjef Per-Otto Gullaksen utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Kontorsjef Jon Evang beskikkes midlertidig som juridisk kyndig medlem av Trygderetten for 12 måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Konsesjon for etablering av bank i UNI Storebrand konsernet.

Forsvarsdepartementet

Om vederlagsfri overdragelse av Forsvarets eiendom "Sandtorgholmen" til Harstad kommune.

Kulturdepartementet

Samtykke til overskridelse på 2 mill. kroner under kap 320 post 79 i forbindelse med 50-års jubileumsgave til Fondet for dansk-norsk samarbeid.


Lagt inn 24 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen