Offisielt fra statsråd 24. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det oppnevnes en delegasjon til tilsyns- og forlengelseskonferansen for avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT), New York, 17. april - 12. mai 1995:

 • Utenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
 • Ambassadør Finn K. Fostervoll, nestleder

  Delegerte:

 • Ministerråd Jostein Bernhardsen
 • Førstekonsulent Jørn Gjelstad
 • Direktør Knut Gussgard
 • Avdelingssjef Lillian Krokan
 • Annen ambassadesekretær Paul G. Larsen
 • Byråsjef Sverre Lunde
 • Førstefullmektig Tove Nordstrand
 • Generalkonsul Torbjørn Norendal
 • Ambassaderåd Mette Ravn
 • Forskningssjef Ragnvald H. Solstrand
 • Forskningsleder Astrid Suhrke
 • Forsker Anne Kristin Sydnes

Marc Julien Marie Dubois utnevnes til ulønnet konsul i Zeebrugge, Belgia.

Kommandørkaptein Jørgen Berggrav beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Helsingfors for et tidsrom av inntil 3 år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Odd Sverre Haraldsen beskikkes som ambassaderåd (energiråd) ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.


Administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Ole Willy Sandbekk utnevnes til ekspedisjonssjef i Administrasjonsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Barne- og familiedepartementet

Det nedsettes en offentlig granskingskommisjon for å gjennomgå og avklare praktiseringen av tilskuddsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner, med følgende sammensetning:

 • Fylkesmann Kåre Gjønnes (leder)
 • Statsautorisert revisor Kjell Melhus, Rælingen
 • Førstebyskriver Brit Seim Jahre, Oslo
 • EDB-koordinator Tørres Sande, Sola
 • Forskningsleder Hege Torp, Oslo
 • Fylkesrådmann Ole Johan Lund (sekretær), Trondheim


Fiskeridepartementet

Professor Lars Walløe oppnevnes som regjeringens rådgiver i arbeidet med forvaltning av sjøpattedyr.


Justis- og politidepartementet

Dommer Ellen Midtgaard utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert dommer Arne Solberg utnevnes til dommer i Bergen byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Ronny Bølgen utnevnes til dommer i Bergen byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Statsadvokat Gunnar Sverre Andreassen utnevnes til dommer ved Kristiansand byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Amanuensis Arne Henriksen utnevnes til dommer ved Nordhordland sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Terje Sjeggestad konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer og frem til 31. desember 1995.

Konstituert byråsjef Lars Meling utnevnes til byråsjef i Justis- og politidepartementet.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Greta Billing utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utredningsleder Margaret Westgaard konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 31. oktober 1995.


Samferdselsdepartementet

Forsker Nils Marius Rekkedal utnevnes til byråsjef i Samferdselsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om distrikspolitiske virkemidler forvaltet av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene.

Forskrift om avgrensning av geografisk virkeområde for distriktspolitiske virkemidler.

Proposisjoner og meldinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 32 (1994-95) Om lov om endringar i lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova)


Kulturdepartementet

Ot prp nr 31 (1994-95) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Konsesjonsområder for nærkringkasting.

St meld nr 24 (1994-95) Nærkringkasting

Landbruksdepartementet

St prp nr 35 (1994-95) Om reindriftsavtalen 1995-96, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1995.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om godkjennelse, av en avtale mellom Norge og Frankrike vedrørende en gassrørledning fra norsk kontinentalsokkel til Frankrike.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Norges medvirkning, med forbehold om Stortingets samtykke, til beslutning i EØS-komiteen, om endring av Vedlegg IV til EØS-avtalen gjennom innlemmelse av Europaparlamentets og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Brasils Regjering om gjensidig fremme og beskyttelse av investeringer.


Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en tilleggsoverenskomst til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Frankrike av 19. desember 1980.

Lagt inn 4 april 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen