Offisielt fra statsråd 24. mars 2000

Offisielt fra statsråd

VEDLEGG

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mars 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2000 til lov om foretakspensjon.

Besl. O. nr. 55 Lov nr. 16

Delegasjon av myndighet

Forsvarsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter § 3 i lov om aldersgrense for yrkesbefal til Forsvarsdepartementet.

Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Avdelingsleder Norvald Mo, Statsministerens kontor

Seniorrådgiver Hege Marie Norheim, Statsministerens kontor

Ass. fylkesmann Reidun Wallevik, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Underdirektør Vidar Ovesen, Finansdepartementet

Seksjonsoverlege Øystein Mæland, Justis- og politidepartementet

Rektor Randi Øverland, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 27. mars 2000

Nyhetsredaktør Roger Ingebrigtsen, Kulturdepartementet

Bonde Sveinung Valle, Landbruksdepartementet

Direktør Stein Lier-Hansen, Miljøverndepartementet

Høgskoledirektør Olav Soleng, Nærings- og handelsdepartementet

Ordfører Tore Hagebakken, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Direktør Sigrun Møgedal, Utenriksdepartementet, bistandssaker fra 27. mars 2000.

Konstituert ekspedisjonssjef Bente Angell-Hansen utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Baku, ambassadør Olav Berstad, utnevnes tillike til sendemann i Tbilisi (Republikken Georgia), med rang som ambassadør.

Konstituert ministerråd ved OSSE-delegasjonen i Wien, Helge Ystgaard, utnevnes til ministerråd samme sted, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Anne Lise Ryel åremålsbeskikkes som likestillingsombud for en periode på 6 år fra 16. juni 2000.

Finansdepartementet

Rådgiver Erik Vassnes utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kjetil Berner konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Per-Oscar Jacobsen beordres til stillingen som Deputy Commander Interim Combined Air Operations Centre 9, High Wycombe, England, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Brigader Odd Frøise Tangen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres i stillingen som Generalinspektør for Heimevernet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Jan Kato Fremstad som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 1. juli 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Olav Rune Ertzeid utnevnes til sokneprest i Tokke prestegjeld og prost i Vest-Telemark prosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Stiftskapellan David Carl Jacob Gjerp utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Tønsberg domprosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Midlertidig beskikkelse av advokat Hanne Inger Bjurstrøm som nestformann i Arbeidsretten fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer og fram til åremålsperiodens utløp 31. august 2002.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Tone Westlie utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Morten Randmæl utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Jørgen Hårek Kosmo oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

For de statssekretærer som er ansatt i staten holdes stillingene åpne for dem så lenge de er statssekretærer.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om EFTA/EØS-statenes deltakelse i annen fase av EUs handlingsprogram på utdanningsområdet, Sokrates (2000-2006).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs femårige handlingsprogram for katastrofeberedskap.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs flerårige program "Daphne" (2000-2003) om tiltak for å stoppe vold mot barn, unge og kvinner.