Offisielt fra statsråd 24. november 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. november 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 12 (2000-2001)
Om samtykke til at Norge deltar i EØS-komitébeslutning om innlemmelse av diversedirektivet (95/2/EF), fargestoffdirektivet (94/36/EF) og søtstoffdirektivet (94/35/EF) i EØS-avtalen.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2000-2001)
Om forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 21 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv.

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 30 (2000-2001)
Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 22 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 31. oktober 2000 til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 3 Lov nr. 81

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Olje- og energidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 31. oktober 2000 til lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 1 Lov nr. 82

3. Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrifter om avgift for godkjenning av trykkpåkjent utstyr mv.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.

Fastsettelse av forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke.

Fastsettelse av forskrift om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet.

4 Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter visse bestemmelser i innskuddspensjonsloven til Finansdepartementet.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter visse bestemmelser i lov om foretakspensjon til Finansdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt lovverk på området:

Professor Hans Petter Graver (leder), ARENA, Oslo
Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Økokrim, Bærum
Juridisk direktør Elisabeth Roscher, Konkurransetilsynet, Oslo
Avdelingsdirektør Steinar Undrum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo
Kontorsjef Magne Eek, Forbrukerombudet, Oslo
Ekspedisjonssjef Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet, Frogn
Førstekonsulent Margrethe Volden Slinde, Olje- og energidepartementet, Oslo
Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Finansdepartementet, Oslo
Fungerende ekspedisjonssjef Randi Wilhelmsen, Nærings- og handelsdepartementet, Oslo
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Avdelingsleder Stein Reegård, Landsorganisasjonen i Norge, Bærum
Advokat Siri Teigum, advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, Oslo
Advokat Helge Stemshaug, advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Oslo

6. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Steinar Aandstad over Landbruksdepartementets vedtak av 15. juni 2000 om omgjøring av fylkesmannens vedtak av 27. mars 2000 om innvilgelse av konsesjon til etablering av produksjon ut over konsesjonsfri grense. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Tom Tyrihjell utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Santa Fe de Bogotá, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, Dag Erling Stai, beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved Norges faste delegasjon i Genève, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberst Tore Hazel Bolstad beskikkes som forvarsattaché ved ambassaden i Stockholm, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Tor Egil Walter beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Riga, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Pål Ulla utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Geir Olav Kjøsnes utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Professor Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle Erik Ramslands klage over Oslo statsadvokatembeters henleggelse av anmeldelse av assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre og statsadvokat Ingunn Fossgard for grov uforstand i tjenesten samt Jonas Kaasens klage over Oslo statsadvokatens henleggelse av anmeldelse av tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn og riksadvokat Tor-Aksel Busch for grov uforstand i tjenesten.

Lagmann Kjell Buer utnevnes til førstelagmann i Frostating lagmannsrett fra og med 1. april 2001.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Arild Aaserød som politimester i Vadsø fram til 1. januar 2002.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en avtale av 30. november 1999 om etablering av et rådgivende senter for WTOs regelverk.

Norge gir underretning til Det europeiske fellesskap om at de rettslige krav for ikrafttredelse av avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk er blitt oppfylt.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Mexico, og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Mexico.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Kasakhstan samt foretaking av noteveksling.

(Pressemelding)

 

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved offisielt besøk i Ukraina, 29. – 30. november 2000.

Olje- og energidepartementet

Vest-Agder Energiverk Energi AS gis tillatelse til erverv av Høylandsfoss kraftverk i Fedavassdraget, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.